Nina Vaaranen-Valkonen, Pia Tuovinen & Maatu Arkio

Sosiaalinen media auttamisessa ja asenteisiin vaikuttamisessa

Ihmisillä on luontainen halu ja taipumus olla kontaktissa toisiin ihmisiin. Netti ja erilaiset sosiaaliset verkkoympäristöt kuuluvat monen ihmisen arkipäivään ja tarjoavat parhaimmillaan laajat mahdollisuudet kanssakäymiseen, myös rikosuhrityössä.

Kuva: RodeoImages MF

Suomi on monella tapaa edelläkävijä internetin hyödyntämisessä. Langaton verkko on lähes poikkeuksetta saatavilla helposti ja sen käyttö on usein ilmaista. Lisäksi älypuhelinten ja tablettien yleistyminen on lisännyt netin käyttöä entisestään. Taskussa kulkeva netti tarjoaa mahdollisuuden lähes rajattomaan vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa.

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkossa tapahtuvaa yhteisöllistä toimintaa, keskustelua ja tiedon jakamista. Sosiaalisen median muotoja on tuhansia ja siitä ei ole muodostettu yhtä tarkkaa määritelmää. Sosiaalinen media on jatkuvassa muutoksessa oleva ilmiö. Se on helppokäyttöinen ja monimuotoinen kommunikoinnin muoto, josta keskeisen osan muodostavat erilaiset kuva- ja keskustelupalvelut.

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) perustehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan asemaa. RIKUlle sosiaalinen media tarjoaa uusia mahdollisuuksia jakaa tietoa, ohjeita ja tarjota pienimuotoisesti keskusteluapua. Sosiaalisen median avulla rikoksen uhriksi joutunutta henkilöä voidaan esimerkiksi ohjata oman alueen kasvokkaisen avun ja tuen piiriin.

RIKUn toiminta sosiaalisessa mediassa on tarkoitettu kaikenikäisille, mutta viimevuosina on keskitytty edistämään erityisesti nuorten rikosuhrien palveluja. Toisaalta verkossa tarjottavat palvelut ovat kaikkien saatavilla iästä tai asuinpaikasta riippumatta.


Facebook, WhatsApp, Youtube, Twitter, Instagram, Snapshot…

Erilaisia uusia sosiaalisen median muotoja ja palveluita syntyy jatkuvasti. Niiden käyttö aloitetaan jo varhain lapsena osana normaalia arkea. Tutkimuksen mukaan jo alle 9-vuotiaat lapset hyödyntävät sosiaalista mediaa monella eri tapaa ja käyttö lisääntyy iän myötä. Tilastojen mukaan jonkinlainen sosiaalisen median yhteisöprofiili löytyy jo yli 80 prosentilta 15–16-vuotiaita nuoria. (EU Kids Online 2012)

Sosiaalisen median palveluille on tyypillistä, että niissä toimitaan jonkinlaisen yhteisöprofiilin kautta, joka kertoo jotain ylläpitävästä henkilöstä, järjestöstä tai yhteisöstä. Palvelujen suosio ja leviäminen perustuvat pitkälti siihen, miten ne pystyvät vastaamaan käyttäjiensä tarpeisiin. Lisäksi käyttäjät ja erityisesti nuoret kokeilevat ja vaihtavat eri sovelluksia hyvinkin nopeasti. Kaikki sosiaalisen median muodot eivät sovellu rikosuhrien ohjaamiseen ja erityisesti nuorten siirtyminen sovelluksesta toiseen tuo haasteita palvelujen kehittämiseen.


RIKU somessa – mitä, missä ja milloin?

On paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä mitä tehdä tai keneltä kysyä joutuessaan rikoksen uhriksi. Rikoksen uhriksi joutuminen on usein asia, mitä ei haluta jakaa. Tutkimusten mukaan tapahtumasta ei kerrota usein kenellekään tai jos kerrotaan, niin ainoastaan läheiselle ystävälle. Uhreille on tyypillistä vaieta – häpeä hiljentää. Sosiaalisen median anonyymiys voi helpottaa vaikeista asioista kysymistä ja keskustelemista sekä avun hakemista. Chat ei välttämättä palvele parhaimmillaan pitkäkestoisessa asiakkuudessa, mutta se tarjoaa apua tarvitsevalle hyvän matalan kynnyksen kanavan kokeilla palvelun luotettavuutta ja sitä, kuinka hän tulee kuulluksi.

Rikosuhripäivystys toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa sekä yhteisönä että yksittäisten työntekijöiden työprofiileilla. RIKU tiedottaa toiminnastaan, vastaa asiakkaiden yhteydenottoihin, jakaa ajankohtaisia tietoa rikosuhriasioista ja ohjaa palvelujen piiriin. Aktiivisuus ja nopea reagointi esitettyihin kysymyksiin tai yhteydenottoihin on tätä päivää ja välittää tiedon, että RIKUn työntekijät ovat kuulolla ja valmiita auttamaan. Toiminta mahdollistaa asiakkaiden auttamisen matalalla kynnyksellä ja yhteyttä voi ottaa nimettömänä ja itselleen sopivaan aikaan.

Keskustelija: "Mitä vois harrastaa mikä auttais? Että sais tän ikävän asian pois mielestä?"

RIKUn työntekijä: On monia asioita, jotka voivat auttaa. Puhuminen on yksi tärkeimpiä asioita toipumisen kannalta. Moni kokee, että ystävien ja läheisten kanssa oleminen auttaa. Ihmisissä on valtavasti voimaa selviytyä vaikeistakin kokemuksista.

Rikosprosessi kestää Suomessa uhrin näkökulmasta liian pitkään. Rikoksen uhri voi tarvita rikosprosessin eri vaiheissa niin käytännön ohjeita ja neuvoja kuin keskusteluapua ja henkistä tukea. Rikosuhriasioista ja siihen liittyvistä vaikeista tai epämiellyttävistä asioista kertomiseen ja kysymiseen täytyy olla matala kynnys. Apua ja oheistusta tulee saada nopeasti ja helposti. Sosiaalinen media on yksi keinoista auttaa uhria, asuinpaikasta riippumatta. Päätavoitteena on uhrin ohjaaminen tarvittavien palveluiden piiriin.

Keskustelija: "….Kirjoitin tänne, sillä en vieläkään tiedä miten toimisin…jne…"

RIKUn työntekijä: "……..Jos tietäisin, missä asut niin voisin auttaa sinua paremmin. Voisin pyytää esimerkiksi läheisen palvelupisteen työntekijää soittamaan sinulle, mutta tietenkin vain jos haluat antaa minulle yhteystietosi. jne…"

Keskustelija: "Soita vain sitten. Kiitos paljon avusta.

"En tiedä miten olisin toiminut ilman teitä. Luultavasti olisin antanut asian vain olla ja kärsinyt loppuelämän siitä etten tehnyt rikosilmoitusta. Kiitos vielä. jne…"


Mennään sinne missä palveluille on selkeä tarve

RIKUn toimintaa sosiaalisessa mediassa ohjaavat Suomen laki, omat arvot ja toimintaperiaatteet. RIKU on sitoutunut toiminnassaan myös verkkotyön yleisiin eettisiin periaatteisiin. RIKU toimii useamman sosiaalisen median kautta.

RIKUn toiminta sosiaalisessa mediassa on otettu hyvin vastaan. Apua ja neuvoa on kysyneet sekä nuoret, nuoren läheiset, että nuorten parissa toimivat ammattilaiset.

Moikka, kyselisin apua/tietoa tilanteeseen, jossa asiakasnuortani on kiusattu netissä ja sosiaalisissa suhteissa seurustelusuhteen päätyttyä pidemmän aikaa. Nuori on ahdistunut tilanteesta ja haluaisi tehdä asiasta rikosilmoituksen. Onnistuuko se menemällä suoraan poliisiasemalle ja miten ilmoituksen tekemiseen pitäisi varautua?

RIKUn ryhmächat

RIKUn työntekijä: Mitä ajatuksia tämänpäivänen väkivalta X:kaupungissa herätti? Tai onko teillä muuten aiheeseen liittyvää kysyttävää ja kommentoitavaa?

NUORI: suututtaa

RIKU työntekijä: Varmasti ihan normaali tunne monella nuorella.

NUORI: se tässä eniten ihmetyttää että miks se pitää muita mennä vahingoittaan vaikka itellä on paha olla. jne…


Blogit, tieteellistä faktaa vai tunteisiin vetoavaa vaikuttamista?

Blogien kirjoittaminen on osa pitkäjänteistä vaikuttamista ja samalla keino tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Blogi kirjoituksissa on käsitelty ajankohtaisia rikosasioita ja muita vaikeita tai vaiettuja aiheita, esimerkiksi seksuaalista häirintää ja väkivaltaa, poikiin kohdistuva seksuaalista väkivaltaa ja seurusteluväkivaltaa. Kirjoituksien kautta on jaettu tietoa, ohjeistettu nuoria turvalliseen toimintaan ja annettu ohjausta mahdollisessa rikosuhritilanteessa.

Sosiaalisessa mediassa työprofiilien kautta viestiminen ja muu toiminta antaa mahdollisuuden hyödyntää omaa persoonaa. Persoonallinen kirjoittaminen ja omalla kasvokuva-profiililla työskenteleminen voi madaltaa erityisesti nuorten kynnystä ottaa yhteyttä ja kysyä rikosuhriasioista. Nuoret ovatkin laittaneet kysymyksiä mm. yksityisviestinä suoraan työntekijän profiiliin.

Sosiaalisessa mediassa toimimalla voidaan pyrkiä vaikuttamaan myös ihmisten asenteisiin. Esimerkiksi kunnioittava, lämmin ja lempeä kirjoitustyyli rikosuhriaiheista voi osaltaan rohkaista yhteydenottoihin. Tekijän vastuun korostaminen rikosasiassa ja uhrin myötätuntoisen kohtaamisen painottaminen on tärkeä osa RIKUn toimintakulttuuria.


Verkkokyselyillä jaetaan tietoa ja kartoitetaan asenteita

RIKUn nuorten hanke tuottaa aktiivisesti erilaisia informatiivisia verkkokyselyjä rikosuhriaiheista. Kyselyt tehdään pääsääntöisesti työntekijöiden sosiaalisen median työprofiilien kautta. Tietopohjaiset kyselyt ohjaavat, opastavat ja tarjoavat faktatietoa rikosasioista. Kysymykset laaditaan aina niin, että kyselyyn vastaaja saa jo vastatessaan tietoa ja toimintaohjeita rikosuhriasioista. Toisaalta kyselyt toimivat myös ajatusten ja keskustelun herättäjinä ja parhaassa tapauksessa asenteiden muokkaajina.

Verkkokyselyt lisäävät myös tietoisuutta RIKUn tarjoamista uhripalveluista.

Tiesitkö, että RIKU tarjoaa käytännön ohjeita väkivalta/rikosuhriasioissa? Tiesitkö, että RIKUsta ystävälläsi on mahdollista saada apua rikosilmoituksen tekemiseen, kuulusteluihin ja mahdollisesti käynnistyvään rikosprosessiin?

Kyllä / En

Pelkästään kyselyihin on vastannut jo lähes 8 000 nuorta ja nuorta aikuista. Suosituimpia aiheita ovat olleet seurusteluväkivalta, päihteet ja rikokset, suojaikäraja, katuväkivalta, seksuaalinen väkivalta ja seksuaalinen häirintä netissä. Kyselyt ovat herättäneet myös vilkasta kommentointia kyselyn jälkeiseen staattiseen kommenttiosioon. Parhaimmillaan kommenteista on muodostunut mielenkiintoista keskustelua eri aiheista.


Sosiaalinen media voi auttaa ja vaikuttaa uhrien asemaan

Virtuaalimaailmaa ja sosiaalista mediaa ei nykyään määritellä erillisiksi reaalimaailmasta. RIKUn kokemukset sosiaalisesta mediasta uhripalvelujen osana ovat olleet myönteisiä. Voidaankin todeta, että yhteydenotot RIKUn sosiaalisen median yhteisöihin tai yksittäisiin työprofiileihin ovat olleet asiallisia ja liittyneet rikosuhriaiheisiin. Tämän vuoksi sosiaalinen media ja siihen liittyvät erilaiset verkkopalvelut ja työmuodot ovat vakiintuneet tärkeäksi osaksi RIKUn monipuolisia uhripalveluita.

Kiitos oli ihan supermahtavaa että kerrankin joku jaksoi kuunnella minua En ikinä unohda näitä neuvoja! Haluan sanoa että arvostan sinua ja sinun työtäsi ja on hienoa että on sinun kaltaisia välittäviä aikuisia :)

Kirjoittajat työskentelevät Rikosuhripäivystyksessä nuorten hankkeessa.

 
Julkaistu 6.6.2014
Sivun alkuun |