Uusia keinoja koulujen työrauhaan ja hyvinvointiin

Hallitus esittää muutoksia perus- ja toisen asteen opetusta ja oppilashuoltoa koskevaan lainsäädäntöön. Muutoksilla edistetään koulujen työrauhaa ja lisätään oppilaiden hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia. Oppilas- ja opiskelijahuollossa siirretään painopiste ennaltaehkäisyyn.

– Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana on laadukas ja turvallinen lähikoulu. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi esitetään uusia keinoja koulujen ja oppilaitosten työrauhan parantamiseksi, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi, opetusministeri Krista Kiuru painottaa.

– Kurinpito, säännöt ja valvonta ovat vain yksi osa-alue koulurauhaan vaikuttavissa tekijöissä. Oppilaasta huolehtiminen, osallistuminen, vuorovaikutus sekä oppilaiden, opettajien ja vanhempien välinen luottamus ovat myös avaintekijöitä, kun viihtyisää ja rauhallista arkea kouluissa rakennetaan. Koulurauhaa voidaan merkittävästi lisätä juuri koulujen yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallistumista vahvistamalla.

Uusia keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen

Opettajien ja rehtorien toimivaltuuksia puuttua häiriökäyttäytymiseen esitetään lisättäviksi. Keinovalikoimaa muutetaan aiempaa kasvatuksellisempaan ja ennaltaehkäisevämpään suuntaan.

Kasvatuskeskustelusta tulee uusi ja ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasiallisen käyttäytymiseen. Jälki-istunnon toteuttamistavasta säädetään aiempaa tarkemmin, mm. kirjallisten ja suullisten tehtävien ja harjoitusten teettäminen tulee mahdolliseksi.

Esityksessä korostetaan oppilaiden velvollisuutta vastata aiheuttamistaan vahingoista. Oppilas voidaan myös velvoittaa kasvatuksellisessa tarkoituksessa siistimään aiheuttamansa sotku.

Opettajan ja rehtorin toimivalta tarkastaa oppilaan tavarat koskee esineitä, joiden hallussapito on laissa kielletty tai muutoin vaarallisia esineitä tai aineita, joiden kouluun tuomiseen ei ole hyväksyttävää syytä. Opettajalle ja rehtorille esitetään myös toimivaltaa ottaa haltuun vaaralliset esineet ja aineet. Tarkastaminen edellyttää perusteltua ja ilmeistä syytä. Läsnä tulee olla kaksi aikuista, joista toisen oppilas voi valita.

Oppilaskunta osaksi koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria

Suomalaiset lapset ja nuoret kokevat vaikutusmahdollisuutensa kouluissa ja oppilaitoksissa vähäisiksi. Esityksen tavoitteena on tukea oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja sitä kautta myös vähentää häiriökäyttäytymistä.

Jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa tulee olla oppilas- tai opiskelijakunta, jota on kuultava opiskelijoiden asemaan vaikuttavissa asioissa. Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta mm. järjestämällä mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä järjestyssäännön valmisteluun.

Opiskelijahuolto lukioihin ja ammattioppilaitoksiin

Perusopetuksen lisäksi myös kaikkien lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat saadaan kuraattori- ja psykologipalveluiden piiriin. Esitykseen on koottu lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiesitys koskee esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Uudistus tuo toisen asteen opiskelijoille psykologi- ja kuraattoripalvelut. Psykologin tai kuraattorin keskusteluun on päästävä laissa säädetyssä seitsemän päivän määräajassa. Kiireellisissä tapauksissa keskusteluun on päästävä samana tai seuraavana päivänä. Terveydenhoitajan vastaanotolle on päästävä tarvittaessa myös ilman ajanvarausta.

Tavoitteena on siirtää painopiste nykyisestä yksilö- ja ongelmakeskeisestä toiminnasta yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltoon ja tarjota oppilaille ja opiskelijoille matalan kynnyksen tukea hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. Opiskeluhuoltoa järjestettäisiin sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä. Huoltajien, oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta on korostettu.

Työrauhaa koskevien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014 ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1.8.2014. -RK

 
Julkaistu 14.6.2013