Uusia julkaisuja kouluturvallisuuden parantamisesta

Koulujen turvallisuus on viime vuosina noussut Suomessa yleiseen keskusteluun ja kehittämistoimien kohteeksi. Tänä keväänä aiheesta on ilmestynyt myös useita julkaisuja.

Jyri Paasosen toimittama Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen kertoo, kuinka oppilaitosten turvallisuus ja riskienhallinta otetaan osaksi oppilaitoksen strategiaa ja prosesseja. Lisäksi kirjassa käydään systemaattisesti läpi oppilaitosten turvallisuutta ja turvallisuusjohtamisen oikeudellista vastuuta koskevat lait ja esitellään Turvallinen oppilaitos -riskienhallintamallin periaatteet. Kirja on tarkoitettu oppilaitosten johtajille ja muille, jotka ovat vastuussa oppilaitosten turvallisuuden kehittämisestä.

Paasosen mukaan huonolla viihtyvyydellä koulussa voi olla yhteyttä rikollisuuteen. Oppilaitokset voidaan nähdä niin rikollisen käyttäytymisen kehittäjänä kuin ennalta ehkäisijänä. Opettajien on mahdollista huomata hyvissä ajoin opiskelijoissa tapahtuvia muutoksia, koska he työskentelevät heidän kanssaan joka päivä. Kouluissa on myös hyvä toteuttaa erilaisia ehkäisyohjelmia.

Tampereen yliopiston julkaisemassa Kohti turvallisempaa oppilaitosta! -kirjassa kouluturvallisuutta lähestytään tutkimuksen ja käytännön kehittämishankkeiden kautta. Ensimmäisen osan artikkeleissa kirjoittajat kuvaavat turvallisuuden toimintakulttuuria. Toisen osassa turvallisuutta tarkastellaan oppijalähtöisesti. Artikkelit käsittelevät mm. turvallisuutta hyvinvoinnin osana sekä oppimisympäristöjä, väkivallan kokemista ja häiriökäyttäytymistä koulupäivän turvallisuutta uhkaavina tekijöinä. Kolmannessa osassa esitellään käytännön toimia turvallisuuden edistämiseksi. Artikkelit käsittelevät koulusurmia, yläasteen turvakurssia ja yritteliäistä toimintaa kannustavaa leirikouluprojektia, henkilöturvallisuutta sekä käyttäytymisen haasteita. Mukana on myös puheenvuoro poliisin ja oppilaitosten välisen yhteistyön puolesta.

Myös Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto paneutuu uusimmassa ideakirjassaan kouluturvallisuuteen. Julkaisussa analysoidaan kolme paikallista sosiaalitoimen ja poliisin toteuttamaa kouluhanketta rikoksentorjunnan näkökulmasta. Tulosten mukaan kouluissa tapahtuvaa väkivaltaa voidaan ehkäistä paikantamalla ongelmapaikat, hot spotit, ja keskittymällä niihin. Useimmat rikokset tapahtuvat luokkahuoneiden ulkopuolella paikoissa, joissa aikuisten läsnäolo on vähäistä. Opas antaa vinkkejä myös paikalliseen viranomaisyhteistyöhön. -RK

Jyri Paasonen (toim.) Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen. Tietosanoma 2012.

Eila Lindfors (toim.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. Tampereen yliopisto 2012.

Att förebygga brott och probemsbeteenden i skolan. Idéskriften 19. Brå 2012.

 
Julkaistu 8.6.2012