Painetun lehden 2/2011 sisällysluettelo

6.6.2011

SOVITTELULLE ITSENÄISEMPI ASEMA RIKOSPROSESSISSA s. 4
Riikka Kostiainen
Haasteltavana on sovittelun kehittäjä ja tutkija Juhani Iivari. Hän arvioi viisi vuotta sitten voimaan tulleen sovittelulain tavoitteiden toteutuneen hyvin mutta kehittämistarpeitakin on. Erityisen pulmallinen kysymys on viranomaisten suhtautuminen lähisuhdeväkivallan sovitteluun, sillä lain erilainen soveltaminen voi aiheuttaa yhdenvertaisuusongelmia.

ESITUTKINTA- JA PAKKOKEINOLAINSÄÄDÄNTÖ UUDISTUU s.7
Janne Kanerva
Edellinen eduskunta hyväksyi viimeisenä istuntopäivänään uuden esitutkintalain ja uuden pakkokeinolain lakivaliokunnan ehdottamin muutoksin. Samassa yhteydessä hyväksyttiin uusi poliisilaki, joka salaista tiedonhankintaa koskevilta osiltaan liittyy uuteen pakkokeinolakiin. Lakeja ei ole vielä vahvistettu, mutta niiden arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2014 alussa.

UUDISTUS POLIISIN NÄKÖKULMASTA s.10
Robin Lardot & Tommi Reen
Esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilakien uudistus koskettaa poliisitoiminnan kaikkia osa-alueita, erityisesti rikostorjuntaa. Muutamista epäkohdista huolimatta uudistus on hyvä poliisin näkökulmasta.

OLENNAISET UUDISTUKSET PUOLUSTUKSEN NÄKÖKULMASTA s.12
Markku Fredman
Uutta on, että esitutkintaa ei tehdä enää vain syyttäjän ja tuomioistuimen tarpeisiin. Useilla uudistuksilla pyritään parantamaan kuulusteltava, erityisesti asianomistajan asemaa.

ERÄIDEN TÖRKEIDEN RIKOSTEN KRIMINALISOINTIA POHDITAAN s.14
Matti Marttunen
Eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointia pohditaan parhaillaan, ja tätä koskeva muistio on lähetetty lausunnoille. Keskeinen ongelma on se, kuinka varhaisiin toimiin rikosvastuu tulisi ulottaa.

HALLINNOLLISET SANKTIOT RIKOSOIKEUDEN VAIHTOEHTONA s.16
Kimmo Ilmari Kiiski
Rikosoikeustieteessä eikä kriminaalipolitiikassakaan juuri keskustella hallinnollisista sanktioista rikosoikeuden vaihtoehtona. Kriminaalipolitiikassa on tärkeää pohtia, millä tavalla 2010-luvulle tultaessa järkevää ja tarkoituksenmukaista rangaista.
Resursseja tarvitaan oikeudenkäyntien nopeuttamiseen s.19
Työryhmä on selvittänyt keinoja oikeudenkäyntien jouduttamiseen. -RK

SAKKOVANGIT VÄHENIVÄT, RIKOKSET PYSYIVÄT ENNALLAAN s.20
Ville Hinkkanen
Sakon muuntorangaistusjärjestelmää uudistettiin vuosina 2007 ja 2008. Kohtuullisella varmuudella voidaan arvioida, että uudistuksilla ei ole ollut välittömiä vaikutuksia sakkorikosten tekemiseen. Kauppa ilmoittaa rikoksista herkemmin poliisille, mikä nostaa rikostilastoja.

POLIISIN TYÖ LASTEN PARISSA ON MYÖS HUOLENPITOA s.23
Minna Niemi
Poliisit ja lapset kohtaavat kenttätyön, kouluvierailujen, kotihälytystilanteiden, kiinniotto- ja pidätystilanteiden sekä esitutkintatoimien yhteydessä. Poliisityötä lasten parissa on kontrolli, turvaaminen ja rikostutkinta mutta myös huolenpito, vastuullistaminen ja ohjaaminen.
Moni 15-16 vuotias nuori kokenut poliisikontrollia s. 25
Optulan Nuorisorikollisuuskyselyssä 2008 selvitettiin 9.luokkalaisten kokemuksia joutumisesta poliisikontrollin kohteeksi. -RK

NUORTEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELY UUDISTUU s.26
Tuomo Paakkonen & Kari Lindberg
Nuorten rikosasioiden käsittely tarjoaa uusia ammatillisia haasteita sosiaalitoimen viranhaltijoille, sillä lainsäädäntö muuttui tämän vuoden alussa. Kirjoituksessa kuvataan sosiaalitoimen toimintamalleja nuorisoseuraamustyössä ja arvioidaan lainsäädännön muutosten vaikutusta sosiaalitoimen tehtäviin ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön.

VÄKIVALLAN ARVIOINTI HUOLTORIIDOISSA ONGELMALLISTA s. 28
Teija Hautanen
Oikeuteen viedyissä huoltoriidoissa tulee esiin väitteitä vanhempien tekemästä parisuhdeväkivallasta, väkivallasta lapsia kohtaan ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Viranomaisten tapa arvioida väkivaltaväitteitä suhteessa lapsen etuun näyttää asiakirja-aineiston valossa epäjärjestelmälliseltä.

TAITEEN TEKEMINEN ESTÄÄ MONIN TAVOIN NUORTA SYRJÄYTYMÄSTÄ s. 30
Riikka Kostiainen
Myrsky-toiminnan arviointitutkimus osoittaa, että nuorten omista lähtökohdista lähtevä ja taiteilijoiden ohjaama taiteen tekeminen vahvistaa nuorten hyvinvointia. Tutkimuksen mukaan taide lisää nuorten tyytyväisyyttä, elämäniloa sekä yhteisöllisiä valmiuksia ja taitoja. Taide myös vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallisuutta.

Kriminologia: MIKRO VAI MAKRO? s. 32
Matti Laine
Kirjoitussarjassa pohditaan tällä kertaa rikollisuuden yksilötason syiden ja laajempien yhteiskunnallisten tekijöiden välisen jakolinjan ylittämistä.

Rikoksentorjunta: RIKOSUHRIKOKEMUKSET KASAUTUVAT s. 34
Jukka-Pekka Takala
Palstalla pohditaan tällä kertaa uusiutuvan uhriksi joutumisen ehkäisyn mahdollisuuksia.

Ajassa s.36
Lasten ja nuorten kokema syrjintä yleistä
Nuorten syrjäytymisestä uusi tutkimus
Ensimmäinen rikoksentorjuntakatsaus annettu
Ikääntyneiden turvallisuusohjelma valmis
Huumetilanne säilynyt Suomessa melko vakaana
Järjestäytynyt rikollisuus kasvussa EU-alueella
Helsingin huumekauppa enemmän kaaosta kuin järjestelmällistä rikollisuutta
Rikollisten veljeys tarkastelussa
Kriminologian palkinto 2011

 
Julkaistu 6.6.2011