Regina Järg-Tärno

Virossa vähennetään väkivaltaa uudella ohjelmalla

Viron hallitus hyväksyi huhtikuussa väkivallan vähentämisen ohjelman vuosille 2010-2014. Siinä keskitytään nuorisoväkivaltaan, perheväkivaltaan ja ihmiskauppaan. Ohjelmassa todetaan, että väkivallan vähentämisen kannalta on tärkeä vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja arvoihin, vähentää tilanteita, jotka houkuttelevat käyttämään väkivaltaa, parantaa uhrin avun ja tuen saatavuutta ja varmistaa oikeusviranomaisten tehokkaampi puuttuminen väkivaltarikoksiin.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä kiinnitetään huomiota koulukiusaamiseen, väkivaltaan lasten ja nuorten laitoksissa (esim. ongelmanuorten kouluissa), lasten hyväksikäyttöön internetin välityksellä ja lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Tavoitteena on ongelmien havaitseminen mahdollisimman varhain ja uhriksi joutuneen lapsen auttaminen. Alaikäisten lainrikkomuksiin ja väkivaltaan tartutaan tehostamalla moniammatillista yhteistyötä riskilasten tuessa, lisäämällä vanhempien vastuuta ja puuttumalla alaikäisten alkoholinkäyttöön ja muuhun riskikäyttäytymiseen. Tavoitteena on myös tehostaa oikeusprosessia. Nykyään alaikäisten rikkomuksiin puututaan huomattavan eri tavoin eri paikkakunnilla ja käsittelyajat ovat joskus luvattoman pitkiä.

Ohjelmasta ei kuitenkaan löydy lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn kannalta olennaista asiaa: kuritusväkivallan kieltämistä. Sekä väestön että viranomaisten asenteet tähän ovat yhä yllättävän myönteisiä ja puolustavia. Viron sosiaaliministeriö on maaliskuussa käynnistänyt uuden lasten ja perheiden yksikön, joka on luvannut lähikuukausina tehdä lakiehdotuksen kuritusväkivallan kieltämisestä.

Perheväkivalta on ollut pitkään arka teema Virossa ja siihen on suhtauduttu perheen sisäisenä asiana. Ohjelmassa perheväkivaltaa ei käsitellä vain naisiin kohdistuvana väkivaltana vaan uhri- ja rikoksentekijä ryhmät kuvataan laajasti: puolisot, kumppanit, lapset, isovanhemmat tai sisarukset. Myös vanhempien välistä väkivaltaa todistaneet lapset luokitellaan uhriryhmäksi. Kehittämisohjelman toimenpiteitä ovat koko väestön ja riskiryhmien tietoisuuden nostaminen, puuttumismallit ja asiantuntijakoulutukset, uhrien suojaaminen ja avun parantaminen sekä toistuvaan väkivaltaan syyllistyneiden hoito.

Ihmiskauppa, varsinkin seksikauppaan liittyvä, on ollut Virossa huomioon kohteena jo pitkään, mutta uudessa ohjelmassa halutaan keskittyä myös työorjuuden havaitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä laittoman maahantulon torjumiseen. Lisäksi kiinnitetään enemmän huomiota yksin matkustavien alaikäisten rajaylityksiin. Taloudellisen laman ja työttömyyden vuoksi ihmiset ovat halukkaampia jättämään kotimaansa ja ovat eri syistä helpommin hyväksikäytettävissä. Tämä ei ole vain ulkomaille töihin suuntaavien ongelma, myös maahanmuuttajilla ja kotimaassa työskentelevillä on riski joutua työvoiman hyväksikäytön uhriksi. Ennaltaehkäisevälle työlle on tarvetta ja tiedon välitys eri kanavia pitkin on tärkeää, mutta myös uhrien auttamispalveluja ja muotoja on lisättävä.

Väkivaltaohjelmaa koordinoi oikeusministeriö ja sen toteuttamiseen osallistuu muita ministeriöitä, kuntia ja järjestöjä. Myös yritysten ja kansalaisten toivotaan osallistuvan yhteistyöhön. Tiedonkulun ja työn tehokkuuden takaamiseksi käynnistetään yhteistyöverkostot teemoittain. Lisäksi panostetaan lapsiin kohdistuvan väkivallan, perheväkivallan ja ihmiskaupan tutkimukseen ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin. Toteuttamiseen tarvitaan lisärahoitusta arvion mukaan noin 35 miljoonaa Viron kruunua (n 2,2 milj euroa). Ohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Viron väkivallan vähentämisen ohjelma 2010–2014 www.kuriteoennetus.ee .

Haaste 2/2010

 
Julkaistu 14.6.2010