Painetun lehden 2/2010 sisällys

14.6.2010

PÄÄKIRJOITUS s. 3
Juha Kääriäinen & Tomi Lintonen: Lailliset huumeet – kasvava ongelma

IHMISTEN TARPEET ETUSIJALLE s. 4
Riikka Kostiainen
Haasteltavana on Ensi- ja turvakotien liiton toimitusjohtaja Ritva Karinsalo. Järjestö panostaa tällä hetkellä kansalaistoiminnan kehittämiseen. Toinen haaste on järjestön tuottamien palvelujen rahoitus. RAYn tuen linjaukset ovat tiukentuneet ja kunnat ovat vähentäneet palvelujen ostoa.

NUORISOVÄKIVALLAN EHKÄISY ALOITETTAVA JO LAPSUUDESSA s. 7
Riikka Kostiainen
Nuorten väkivallanteoista valtaosan tekee hyvin pieni joukko. Jotta vakavaa nuorisoväkivaltaa voitaisiin tehokkaimmin ehkäistä, riskiryhmät olisi tärkeää tunnistaa jo varhaislapsuudessa. Tätä korostaa rikoksentorjuntaneuvosto kannanotossaan, jonka se julkisti nuorisoväkivaltaseminaarissa toukokuussa.
Lapsille parempaa suojaa seksuaalirikoksia vastaan s. 10
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista nykyistä ankarampia rangaistuksia ja uusia tekoja rangaistaviksi.

SOVITTELU OSAKSI LÄHISUHDEVÄKIVALLAN KONTROLLIA s. 11
Henrik Elonheimo & Aune Flinck
Väkivalta perheissä ja lähisuhteissa on ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan näyttöön perustuvaa kontrollipolitiikkaa, jonka painopisteitä ovat rankaisemisen sijaan ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja palveluunohjaus.

EUROOPPALAISTA PERHEVÄKIVALLAN VASTAISTA SOPIMUSTA VALMISTELLAAN s. 14
Marjatta Hiekka
Euroopan neuvostossa (EN) aloitettiin keväällä 2009 naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja niiden vastaista toimintaa koskevat yleissopimusneuvottelut. Sopimus valmistunee ensi vuoden alussa.
Lähestymiskiellon soveltaminen laajenisi EU-alueella
Kansallinen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelma valmistumassa

ESPANJASSA PANOSTETTU NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN VÄHENTÄMISEEN s. 16
Mervi Sarimo
Espanja on EU-puheenjohtajuuskaudellaan nostanut voimakkaasti esiin naisiin kohdistuvan väkivallan kysymyksiä. Maa on tehnyt aloitteita uhrien kattavammaksi suojelemiseksi ja väkivaltatiedon paremmaksi hallinnoimiseksi. Madridissa järjestettiin maaliskuussa EU-seminaari, jonka tavoitteena oli lisätä tietoa sukupuolittuneesta väkivallasta ja sen ehkäisemisen keinoista.

OIKEUDENMUKAINEN KOHTELU LUOTTAMUKSEN PERUSTANA s. 18
Elina Ruuskanen & Anniina Jokinen
EUROJUSTIS-projekti ja tänä vuonna toteutettava European Social Survey tuottavat mittareita, jotka mahdollistavat luottamuksen monipuolisen tarkastelun suurimmassa osassa Euroopan maita. Näiden tutkimusten taustalla on ajatus siitä, että ihmisten luottamus rikosoikeusjärjestelmään perustuu pikemminkin oikeudenmukaiseen kohteluun kuin järjestelmän tehokkuuteen.

KOLMEKYMMENTÄ VUOTTA: ERÄÄN UUDISTUSTYÖN ANATOMIA s. 20
Pekka Koskinen
Maaliskuun viimeisenä päivänä tuli kuluneeksi kolmekymmentä vuotta oikeusministeriön rikoslakiprojektin asettamisesta.

VALVOTUN KOEVAPAUDEN KÄYTÄNNÖISSÄ KIRJAVUUTTA s. 22
Leena Mäkipää
Valvotun koevapauden valmistelussa ja täytäntöönpanossa noudatettavat käytännöt vaihtelevat vankiloittain, mikä aiheuttaa ongelmia vankien yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta.

POISTUMISLUPAJÄRJESTELMÄ TOIMII MELKO HYVIN s. 24
Anssi Keinänen & Matti Tolvanen
Tuoreen tutkimuksen mukaan vankien poistumislupien myöntämisperusteiden soveltamisessa ei ole huolestuttavia eroja, lupien myöntäminen on yleisesti ottaen yhdenvertaista ja lupaehtoja rikotaan melko harvoin. Lupaehtojen rikkomiseen reagoidaan kuitenkin vaihtelevasti ja seuraamusten määräämisessä on merkittäviäkin eroja. Entistä tärkeämpää olisi kiinnittää huomiota riskitekijöihin niin, että tukitoimia ja valvontaa voidaan suunnata vangeille, joilla on suurin riski lupaehtojen rikkomiseen.

YRITYSTEN RIKOKSENTORJUNTA LÄHTEE VERKOSTOITUMISESTA s. 26
Riikka Kostiainen
Rikollisuus aiheuttaa henkilövahinkoja, heikentää henkilöstön turvallisuutta ja aiheuttaa yrityksille kustannuksia. EK:n yritysturvallisuustoimiston päällikkö Kalevi Tiihonen kertoo, että yritysten rikoksentorjunta perustuu toimialalle tyypillisten ilmiöiden seurantaan ja niihin vastaamiseen.

Harmaa talous rakennusalan suurin rikosuhka
Tuoreimmassa yritysrikollisuuden tilannekuvassa harmaan talouden arvioidaan aiheuttavan kaikkiaan 400–500 miljoonan euron vuotuiset vahingot rakennusalalla.
Taloustaantuma lisännyt yritysrikollisuutta
Yritysrikollisuuden viime ajan trendejä

RAKENNUSALAN RIKOLLISET s. 30
Terhi Kankaanranta
Artikkelissa tarkastellaan poliisin rekisteritietojen avulla rakennusalan talousrikoksista epäiltyjen henkilöiden ominaispiirteitä, kansainvälisiä kytkentöjä ja ammattinimikkeitä.

Kirjallinen rikosprosessi osoittautunut toimivaksi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan s. 31

Kriminologia: JENGIEN SYNTY s. 32
Matti Laine
Kirjoitussarjassa esitellään tällä kertaa jengejä koskevia kriminologisia tutkimuksia.

Rikoksentorjunta: AJATUKSIA SELLON JÄLKEEN s. 34
Jukka-Pekka Takala
Kirjoitussarjassa pohditaan tällä kertaa keinoja vakavan väkivallan riskin pienentämiseen.

AJASSA s. 36

Käyttäytymisen perusteella voidaan arvioida väkivallan uhkaa
Kiusaamiseen kiinni jo päiväkodissa
Poikien rikollisuus lastensuojelun silmin
Syrjintä Euroopassa
Vankien lapset otetaan huomioon Ruotsissa
Pohjoismainen tutkimus uusintarikollisuudesta
Virossa vähennetään väkivaltaa uudella ohjelmalla
Naapurivalvontaa Virossa 10 vuotta

Haaste 2/2010

 
Julkaistu 14.6.2010