Riikka Kostiainen

Lapsille parempaa suojaa seksuaalirikoksia vastaan

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista nykyistä ankarampia rangaistuksia ja uusia tekoja rangaistaviksi. Uudistuksella halutaan korostaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten paheksuttavuutta ja estää niitä. Lasten suojaa parannettaisiin tarkastamalla heidän kanssaan toimivien rikostaustat nykyistä tarkemmin.

Useimmat työryhmän ehdottamat muutokset liittyvät lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen täytäntöönpanoon, mutta osa ehdotuksista johtuu kotimaisista muutostarpeista.

Työryhmä ehdottaa uutta rangaistussäännöstä, joka koskisi lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Rikokseen syyllistyisi henkilö, joka pyrkii tapaamiseen tai muuhun kanssakäymiseen lapsen kanssa niin, että tarkoituksena on valmistaa lapsipornografiaa tai kohdistaa lapseen hyväksikäyttörikos (ns. grooming). Yhteydenpito voisi tapahtua esimerkiksi internetissä tai sähköpostin tai matkapuhelimen välityksellä. Rangaistus olisi sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.

Uusi rikosnimike olisi myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen. Rangaistus olisi sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittava vähimmäisrangaistus korotettaisiin 14 päivästä neljäksi kuukaudeksi vankeutta. Enimmäisrangaistus olisi edelleen neljä vuotta vankeutta.

Toisin kuin nykyisin, sukupuoliyhteys 16 vuotta nuoremman lapsen kanssa katsottaisiin lähtökohtaisesti törkeäksi lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Rikos voitaisiin katsoa törkeäksi myös, kun se sisältää useita samaan lapseen kohdistuneita tekoja tai kohteena on ollut useita lapsia.

Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomittava enimmäisrangaistus korotettaisiin yhdestä kahteen vuoteen vankeutta.

Lapsipornografiaa koskevien rangaistussäännösten tunnusmerkistöjä täydennettäisiin ja täsmennettäisiin. Ehdotuksen mukaan hallussapito tulisi nykyistä laajemmin rangaistavaksi. Siihen voisi syyllistyä esimerkiksi henkilö, joka on sopinut maksullisten internetsivujen käytöstä tai joka toistuvasti käy samoilla lapsipornografiaa sisältävillä sivuilla.

Seksuaalisen teon määritelmästä poistettaisiin rangaistavuuden edellytys, jonka mukaan tekijän on tavoiteltava seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä. Ehdotuksen mukaan riittäisi, että teko on seksuaalisesti olennainen ottaen huomioon tekijä, kohteena oleva henkilö sekä olosuhteet. Nykytilanteen ongelmaksi on arvioitu liiallisen huomion kiinnittäminen tekijän tavoitteeseen ja tämän tavoitteen toteennäyttämisen vaikeus.

Syyteoikeuteen muutoksia

Eräitä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat jo nyt erityiset vanhentumissäännökset. Ehdotuksen mukaan myös lapseen kohdistunut pakottaminen seksuaaliseen tekoon, seksuaalinen hyväksikäyttö, paritus, törkeä paritus, ihmiskauppa ja törkeä ihmiskauppa vanhentuisivat aikaisintaan uhrin täyttäessä 28 vuotta. Ikäraja olisi 23 vuotta silloin, kun teossa on kysymys lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin.

Kaikki lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset tulisivat virallisen syytteen alaisiksi. Ne olisivat Suomen lain mukaan rangaistavia siitä huolimatta, että ne eivät olisi rangaistavia tekovaltion lain mukaan.

Lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan selvittämistä koskevaa lainsäädäntöä muutettaisiin niin, että myös vapaaehtoistoiminta tulisi sen soveltamisalan piiriin. Rikosrekisteriotteeseen merkittäisiin jatkossa myös lapsipornografia- ja seksuaalirikoksista tuomitut sakkorangaistukset. Selvittämisvelvollisuus ei kuitenkaan koskisi tehtäviä, jotka yhden vuoden aikana kestävät enintään 30 päivää, nykyisin raja on 90 päivää. Uutta on, että lasten kanssa työskentelevien rikosrekisteri tarkastettaisiin jatkossa joka kolmas vuosi.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen ja nuorisotoimen palveluksessa olevat voisivat salassapitovelvollisuuden estämättä tehdä ilmoituksen poliisille, kun heillä on syytä epäillä 18 vuotta nuorempaan henkilöön kohdistunutta seksuaalirikosta.

Työryhmän mietintö sisältää useita muitakin ehdotuksia. Rangaistussäännösten ja rikostaustan selvittämistä koskevien säännösten muutoksista arvioidaan aiheutuvan vuosittain useiden miljoonien eurojen kustannukset. Mietintö on parhaillaan lausuntokierroksella.

Lasten suojeleminen seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 34/2010.

Haaste 2/2010

 
Julkaistu 14.6.2010