Kiusaamiseen kiinni jo päiväkodissa

Pienetkin lapset osaavat kiusata. Koulukiusaamisen juuret saattavat ulottua päiväkotiin asti, jossa leikkien ulkopuolelle jättäminen on yleisin kiusaamisen muoto. Kiusaamisen kierteen katkaiseminen mahdollisimman varhain luo pohjaa turvalliselle koululle, todetaan MLL:n ja Folkhälsanin tutkimusraportissa.

Päiväkodeissa kiusaaminen on arkipäivää, mutta ilmiötä ei aina tunnisteta kiusaamiseksi. Päiväkodin henkilökunnan on joskus vaikea erottaa kiusaamista lasten nahistelusta ja muista konflikteista. Kiusaamisen tunnistaminen ja siihen puuttuminen on kuitenkin tärkeää. Kiusaaminen ilmenee päiväkodeissa mm. fyysisenä väkivaltana, lahjontana, haukkumisena, ilkeinä kommentteina, vallankäyttönä ja juonitteluna. Ryhmästä poissulkeminen ja leikkien ulkopuolelle jättäminen on kuitenkin kaikkein yleisin kiusaamisen muoto.

Kiusaamiseen puuttuminen ja sen ehkäisy on välttämätöntä yksittäisen lapsen kehitykselle, oli kyse sitten kiusatusta, kiusaajasta tai sivustakatselijasta. Pienten lasten kiusaamiseen puuttuminen on tärkeää, mutta pääpainon tulee olla kiusaamisen ehkäisyssä.

Aikuisten toiminta lapsiryhmässä on myös keskeistä kiusaamisen ehkäisyssä. Kiusaamista voidaan ehkäistä muun muassa vanhempien ja päiväkodin hyvällä vuoropuhelulla sekä tukemalla lasten välisiä suhteita ja sosiaalisia taitoja ja auttamalla heitä hallitsemaan aggressiota. Päiväkodin työntekijän tulee huolehtia, että jokainen lapsi pääsee leikkiryhmiin mukaan. Lisäksi työntekijän tulee ohjata lasten leikkejä. Lapsia tulee myös rohkaista kertomaan kiusaamis- ja konfliktitilanteista. Vaikka pienet lapset ovatkin puhuneet kiusaamisesta, sitä ei ole aina otettu vakavasti.

Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten lasten parissa -hanke käynnistyi osana sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaa, eri hallinnonalojen ja järjestöjen varhaista puuttumista kehittävää yhteistyötä. -RK

Laura Kirves & Maria Stoor-Grenner: Kiusaavatko pienetkin lapset? Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Folkhälsän 2010.

Haaste 2/2010

 
Julkaistu 14.6.2010