Kirjallinen rikosprosessi osoittautunut toimivaksi

Kirjallinen rikosprosessi on ollut voimassa hieman yli kolme vuotta. Sen tarkoitus oli nopeuttaa ja tehostaa rikosoikeudenkäyntejä, kuitenkin niin ettei asianosaisten oikeusturva kärsi. Lisäksi tavoiteltiin kustannussäästöjä. Kirjallisessa menettelyssä ei järjestetä suullista pääkäsittelyä vaan asian ratkaisee yksi tuomari kirjallisen aineiston perusteella. Kirjallisen menettelyn käyttö edellyttää sekä vastaajan että asianomistajan suostumusta. Siinä voidaan tuomita korkeintaan yhdeksän kuukauden mittainen vankeusrangaistus.

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on selvittänyt prosessin toimivuutta. Aineistona olivat vuosina 2007 ja 2008 koko maassa kirjallisessa menettelyssä annetut tuomiot. Lisäksi haastateltiin tuomareita, käräjäsihteereitä, haastemiehiä, syyttäjiä ja poliisia. Tutkimus ei tuonut esiin mitään suuria ongelmia kirjallisessa menettelyssä. Pääsääntöisesti menettelyä sovelletaan lain tarkoittamalla tavalla ja laissa säädetyt rajoitukset huomioiden. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että eri viranomaisten (poliisi, syyttäjä, tuomioistuin) välinen yhteistyö on olennaisen tärkeää menettelyn onnistumisen kannalta.

Tällä hetkellä kirjallisessa menettelyssä käsitellään keskimäärin 35 prosenttia koko maan rikosasioista. Kirjallista menettelyä sovelletaan vaihtelevasti eri käräjäoikeuksissa. Esimerkiksi Helsingissä rikosasioista käsiteltiin vuonna 2008 kirjallisessa menettelyssä 15 prosenttia ja Äänekoskella hieman yli puolet.

Miltei 80 prosenttia kirjallisessa menettelyssä käsitellyistä rikoksista oli liikennerikoksia, erityisesti rattijuopumuksia. Liikennerikosten ohella kirjallisessa menettelyssä käsitellään jonkin verran omaisuusrikoksia, pahoinpitelyjä ja huumausainerikoksia.

Selvästi yleisin kirjallisessa menettelyssä tuomittava rangaistus on sakko. Vastaaja tuomittiin sakkorangaistukseen hieman alle kahdessa kolmasosassa tapauksia. Vankeustuomion sai noin 40 prosenttia vastaajista. Vankeusrangaistukset tuomittiin useimmiten ehdollisina. Ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin yhdeksässä prosentissa tapauksia, ja niistä puolet muunnettiin yhdyskuntapalveluksi.

Tutkimuksen perusteella kirjallinen menettely on normaaliprosessia nopeampi. Jutut käsiteltiin keskimäärin kuudessa viikossa, kun istunnossa keskimääräinen käsittelyaika on 3,1 kuukautta. Menettelyä nopeuttaa ennen kaikkea se, että kirjallisesti käsiteltävät asiat ovat tunnustettuja ja lähtökohtaisesti yksinkertaisia juttuja. Myös vastaajan haastaminen on useimmiten ongelmatonta.

Kirjallisessa menettelyssä käsitellyissä asioissa valitusprosentti on selvästi matalampi (3 %) kuin rikosasioissa yleensä (12 %). - RK

Virve-Maria de Godzinsky: Kirjallinen menettely rikosasioissa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 102.

Haaste 2/2010

 
Julkaistu 14.6.2010