Mervi Sarimo

Espanjassa panostettu naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen

Espanja on EU-puheenjohtajuuskaudellaan nostanut voimakkaasti esiin naisiin kohdistuvan väkivallan kysymyksiä. Maa on tehnyt aloitteita uhrien kattavammaksi suojelemiseksi ja väkivaltatiedon paremmaksi hallinnoimiseksi. Madridissa järjestettiin maaliskuussa EU-seminaari, jonka tavoitteena oli lisätä tietoa sukupuolittuneesta väkivallasta ja sen ehkäisemisen keinoista.

Espanjassa havahduttiin naisiin kohdistuvan väkivallan ongelmaan 1990-luvun lopulla. Laki naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta säädettiin 2004. Erityislainsäädäntöä pilotoitiin Madridin alueella, josta toiminta laajennettiin tasa-arvoministeriön toimin koko maahan. Lain piiriin kuuluu mm. lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen häirintä ja ihmiskauppa. Käytännössä painopisteenä on perheessä tapahtuvan lähisuhdeväkivallan torjunta.

Lainsäädännön ohella keinovalikoimaan kuuluvat tasa-arvon edistäminen, tiedon lisääminen, nollatoleranssikampanjat, lasten ja nuorten opetus. Erityistuomioistuimia on perustettu ja poliisivoimia ja syyttäjätoimintaa on kohdennettu naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan. Ammattihenkilöstöä koulutetaan pysyvillä koulutusohjelmilla. Uhrien auttamiseksi ja suojaamiseksi on kehitetty oma järjestelmänsä. Väkivaltaan syyllistyneille miehille laki edellyttää järjestettävän hoito-ohjelmia.

Poliisin resursseja lisätty runsaasti

Espanjan paikallispoliisin toimia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja henkirikosten ehkäisemiseksi on tehostettu monin tavoin. Erikoistuneita SAF-yksiköitä (Servicio de Artencion a la Familia) on 91, ja niissä 750 erikoistunutta poliisia. Asiat on jaettu eri yksiköille siten, ettei uhrin tarvitse kohdata tekijää. Poliisi on koulutettu uhrin kohtaamiseen. Keskeisiä tehtäviä on suojelu, valvonta ja tiedon antaminen. Poliisilla on myös maksuton 24 tunnin puhelinpäivystys uhreille.

Kotiväkivallan uhrit rekisteröidään ja heidän riskinsä joutua uudelleen väkivallan uhriksi arvioidaan. Korkean riskin naiset voivat saada erityistä suojaa. Poliisin ohjeistuksen mukaan uhrille tulee soittaa ainakin kerran päivässä, toimenpiteiden tehokkuutta arvioida jatkuvasti, huolehtia riittävästä kommunikoinnista ja olla jatkuvassa yhteydessä tuomioistuimiin. Myös kunnat ovat mukana yhteistyössä, jonka prioriteettina on naisten suojelu.

Uhrin keskusrekisteritietoihin pääsy on laajennettu keskeisille viranomaistahoille tiedonkulun ja valvonnan tehostamiseksi. Rekisteritietoja seurataan säännöllisesti, ja ne on päivitettävä vuorokauden sisällä tehdyistä toimista. Tiedoista selviää mm., onko uhri palannut kotiin tai epäilty tekijä tuomittu.

Kansallisella tasolla poliisin toimintaa koordinoi SAF-keskus, joka hoitaa mm. tilastoinnin ja koulutuksen, seuraa yksittäisiä tapauksia, arvioi uusien paikallisten yksiköiden perustamisen tarpeen sekä toimii linkkinä muihin organisaatioihin. Painopiste on moniammatillisissa asioissa. Parhaista käytännöistä kootaan parhaillaan ohjekirjaa.

Syyttäjällä tärkeä rooli uhrin suojaamisessa

Sukupuoleen perustuvan väkivallan torjunta on yksi syyttäjälaitoksen painopisteistä. Syyttäjän on varmistettava lähisuhdeväkivallan uhrin mahdollisimman pikainen suojelu. Ylin syyttäjäviranomainen on antanut ohjeet lain yhtenäiseksi toteuttamiseksi. Kaikissa syyttäjätoimistoissa on koordinoidut erityisyksiköt. Poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen on käsiteltävä asia nopeasti, sillä suojelu on järjestettävä 72 tunnissa. Uhrin lisäksi on kuultava epäiltyä, ainakin annettava tähän tilaisuus. Tiettyjen edellytysten täyttyessä uhri saa uhristatuksestaan väliaikaisdokumentin, jonka turvin hän saa tarvitsemaansa apua ja tukea, vaikka kuulustelut olisivat vielä kesken.

Madridin ylemmän syyttäjän toimiston edustaja korosti koulutuksen, tasa-arvokampanjoinnin ja muiden ehkäisevien toimien ensisijaisuutta. Rangaistuksillakin on merkitystä, mutta rikosoikeudellisen järjestelmän roolin tulisi olla ennemmin täydentävä ja toissijainen.

Lähestymiskieltoa valvotaan sähköisesti

Lähestymiskiellon sähköinen valvonta otettiin Espanjassa käyttöön heinäkuussa 2009. Ministeriöiden ja hallinnonalojen raja-aidat ylittävä järjestelmä perustuu 2004 lakiin ja 2009 allekirjoitettuun protokollaan. Järjestelmällä pyritään ehkäisemään väkivallan uusiutumista ja valvomaan lähestymiskiellon noudattamista - ja ennen kaikkea turvaamaan uhria.

Lähestymiskieltoon tarvitaan tuomioistuimen päätös. Kieltoon määrättävälle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi. Valvontalaitteet tulee toimittaa vuorokauden kuluessa siitä, kun päätös on tehty. Kieltoon määrätty joutuu kantamaan pantaa, jonka avulla hänen liikkumistaan voidaan seurata GPS-paikkannuksen avulla. Jos hän menee liian lähelle uhria, järjestelmä hälyttää.

Kontrollikeskuksista ja valvontatekniikasta huolehtii yksityinen yritys, jonka tehtävänä on myös mobilisoida uhrin tarvitsema apu. Uhrille annetaan matkapuhelin, jolla hän voi soittaa kontrollikeskukseen saadakseen psykologista apua tai neuvontaa. Myös tekstiviestejä voi lähettää. Paniikkinapilla uhri voi hälyttää turvajoukot paikalle. Tieto hälytyksestä siirtyy kontrollikeskukselta poliisille heti kun avun tarve on varmistettu. Poliisi päättää avun lähettämisestä.

Valvontajärjestelmän käytöstä on vasta lyhyt kokemus. Vuonna 2009 paikallispoliisin tiedoissa oli yli 6000 lähestymiskieltoa, jotka liittyivät naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.

Uhreille tukea

Parisuhdeväkivallan uhriksi joutuneille naisille ja väkivaltaa kohdanneille prostituoiduille on omat tukipalvelunsa. Niihin kuuluu mm. 24 tunnin ilmainen puhelinpalvelu (josta saa palvelua eri kielillä), turvakodit ja Mercedes reina- keskukset, joista saa psykologista hoitoa ja erityistä tukea. Erillinen SAVD-keskus antaa erityistukea ja suojaa muutamaksi päiväksi väkivallan uhreille ja lapsille. Palvelujen henkilökunta on moniammatillista; tavoitteena on kokonaisvaltaisen tuen antaminen ja uhrin voimaannuttaminen. Huomioon otetaan myös muut uhrin tarpeet, kuten työttömyyden aiheuttamat taloudelliset. Naisista reilu viidennes tulee tukipalveluihin itse ja loput poliisin, sosiaalipalvelun tms. ohjaamana. Merkittävä osa asiakkaista on heikkotuloisia. Vaikka espanjalaisia on uhreissa eniten, muista maista peräisin olevat ovat yliedustettuna.

Kampanjointia kansalaisille

Kansalaisten tietoisuuden lisäämistä pidetään Espanjassa tärkeänä keinona väkivallan vähentämisessä. La Caixa -säätiön nollatoleranssihanke tähtää tietoisuuden lisäämisen ja naisten auttamiseen. Ympäri Espanjaa kiertää teltta, jossa visualisoidaan väkivaltaongelmaa teemalla ihmisoikeudet ja todellisuus. Hankkeeseen kuuluu erilaisia työpajoja ja nettisivujen kautta tilattavia koulutuspaketteja. Käytännössä on huomattu, että vammaiset ja etniset ryhmät pitäisi huomioida nykyistä paremmin; vanhusuhrien kanssa työskennellään jo. Viimeisimmässä tasa-arvosuunnitelmassa painotetaan koulutusta ja tietoisuuden lisäämistä. Työtä on tehtävä päiväkodeissa ja kouluissa, opettajia on koulutettava ja vanhemmat otettava mukaan. Kampanjointia harjoitetaan säännöllisesti koko kansalle ja uhreille.

Tutkimusta tehdään

Espanjassa painotetaan tiedon merkitystä kehittämistoimien pohjana ja tuloksellisuuden mittarina. Vuonna 2002 perustettiin observatorio seuraamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä yhtenäistämään tilastoja. Arvioinnissa on mukana myös yliopistoja. Espanja on ehdottanut vastaavan observatorion perustamista EU-tasolla, ja seminaarissa saadun tiedon mukaan päätös asiasta on jo tehty.

Seminaarissa esiteltiin muutamia Espanjassa tehtyjä tutkimuksia ja kuultiin lähisuhdeväkivallan erityispiirteistä ja vaikutuksista uhriin ja perheen lapsiin. Esimerkiksi Centre Reina Sofia -säätiöltä ilmestyy pian naisiin kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta kansainvälinen prevalenssitutkimus, jonka tilastossa Suomi sijoittuu ikävästi neljänneksi (Puerto Rico sijalla 1).

Madridin yliopistossa tehdään tutkimusta henkisestä väkivallasta ja sen ehkäisemisestä. Aiheesta on toistaiseksi melko vähän tieteellistä tutkimustietoa. Jopa uhrit saattavat pitää psyykkistä väkivaltaa toissijaisena ja vähätellä kokemista, vaikka henkisellä väkivallalla voi olla vakavammat seuraukset kuin fyysisellä. Henkisen väkivallan tunnistamiseksi parisuhteessa on kehitetty arviointimenettely. Tunnusmerkkejä ovat esim. eristäminen, tiedon manipulointi, henkilökohtaisen elämän, ajatusten ja tekojen kontrollointi, vähättely, uhkailu ja nöyryyttäminen.

Espanjassa vuonna 2009 naisia kuoli väkivaltaisesti 55, mikä on neljänneksen vähemmän kuin edellisvuonna. Kuolleista suurin osa on nuoria, useat ulkomaalaistaustaisia ja surmaaja useimmiten nykyinen tai entinen puoliso. Monissa tapauksissa mies oli ollut väkivaltainen aiemminkin, mutta uhri ei ollut tehnyt rikosilmoitusta. Viime vuonna poliisi sai 30 000 rikosilmoitusta sukupuoleen perustuvasta väkivallasta.

Ongelmia käytännössä

Espanjassa on tehty paljon naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, rikosprosessin tehostamiseksi ja uhrin suojaamiseksi. Keskustelussa ilmeni kuitenkin, että ongelmiakin on. Erikoistuomioistuimia on perustettu, mutta erikoistuneita yksiköitä on vain suurimmissa tuomistuimissa ja monista aihealueen osaamista puuttuu. Tämä on ehkä yksi syy siihen, että maassa vallitsee paljon erilaisia käytäntöjä.

Nykyisen lain mukaan sukupuoliperusteisesta väkivallasta tuomittaessa lähestymiskielto on määrättävä. Seminaarissa esitettiin toive lain muuttamisesta siten, että kielto voisi olla harkinnanvarainen. Syyttäjän mielestä lakia tulisi laventaa myös niin, että suojelutoimia voidaan käyttää muissakin naisiin kohdistuvissa teoissa kuin kotiväkivallassa.

Monia ongelmia ja järjestelmän tehottomuutta aiheutuu siitä, että uhri peruu tekemänsä ilmoituksen tai haluaa kieltoon tuomitun takaisin asumaan luokseen. Kun suojelutoimiin on ryhdytty uhrin aloitteesta, suojaamiselta katoaa pohja eikä tekijän voida katsoa syyllistyvän suojelumääräyksen rikkomiseen. Syyttäjän on arvioitava, miten asiassa edetään, kun vastassa on uhrin tahto. Väkivallan riski ja lapset on otettava huomioon, jos suojelutoimien poistamiseen tai muuttamiseen ryhdytään.

Kirjoittaja on erikoissuunnittelija rikoksentorjuntaneuvostossa/oikeusministeriössä.

Haaste 2/2010

 
Julkaistu 14.6.2010