Eliisa Iivanainen

Omille jaloille – jalkautuvaa vertaistalousneuvontaa

Takuu-Säätiön hallinnoimassa Omille jaloille -hankkeessa autetaan talous- ja velkaongelmissa olevia ihmisiä, jotka ovat syrjäytyneet tai elävät syrjäytymisuhan alla. Varhaisella puuttumisella talousohjauksen ja sosiaalisen tuen eri keinoin voidaan estää heitä joutumasta syvempään velkaantumiskierteeseen tai ainakin auttaa löytämään keinoja selviytyä velkojen kanssa. Tarkoituksena on luoda vertaistukimalli, jossa koulutetut tukihenkilöt antavat matalan kynnyksen talousohjausta ja ohjaavat talous- ja velkaongelmaisia auttamisjärjestelmän piiriin.

Omille jaloille -hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2006–2009. Se on valtakunnallinen verkostohanke, jossa yhteistyökumppaneina ja osahankkeen toteuttajina ovat A-klinikkasäätiö, A-Kiltojen Liitto, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Sininauhaliitto, Suomen Mielenterveysseura ja Suomen Setlementtiliitto.

Sininauhaliiton ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteisen osahankkeen tavoitteena on kehittää vapaaehtoiseen toimintaan perustuva vertaistalousohjauksen toimintamalli kriminaali- ja päihdetaustaisten ihmisten auttamiseksi. Koko hankkeen tuotoksena tehdään selkokielinen asiakasesite sekä opaskirjanen jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen työntekijöille. Sidosryhmille ja yhteistyötahoille järjestetään alueellista koulutusta. Osahankkeessa toimii yksi kokopäiväinen projektityöntekijä, joka vastaa sen käytännön toteutuksesta. Hankkeen maantieteelliset toiminta-alueet ovat pääkaupunkiseutu, Hämeenlinna-Tampere, Jyväskylä-Kuopio ja Rauma-Uusikaupunki. Ne ovat sekä Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen että Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyökumppaneiden (Kris-järjestöt) toiminnan yhteisiä alueita.

Julkiset palvelut ja moniongelmaiset eivät kohtaa

Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Kris-järjestöjen asiakkailla velkaantumisen syyt painottuvat pääosin rikosperusteisiin korvauksiin ja maksamattomiin sakkoihin – mutta ei voida sulkea pois muita mahdollisia velkoja kuten vuokravelat ja ulosottomaksut. Usein rikostaustaisilla asiakkailla saattaa olla myös laittomia velkoja, jotka vaikeuttavat selviytymistä. Tästä syystä on tärkeää tukea asiakasta velkojen hoitopyrkimyksissä motivoivin ja laillisin keinoin.

Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen asiakkailla on päihdeongelmien lisäksi usein myös kriminaalitausta. He tulevat palvelujen piiriin hoitokotien, päiväkeskusten ja asumispalvelujen kautta. Yhteistä molempien toimijoiden jäsenjärjestöjen, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien asiakaskunnalle on, että asiakkaat ovat valtaosin moniongelmaisia, minkä vuoksi he jäävät helposti julkisen talous- ja velkaneuvonnan ulkopuolelle.

Velkakierre alkaa pienistä laiminlyönneistä

Omassa työhistoriassani olen kohdannut kaikenikäisiä asiakkaita, joilla on usein mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia, ja tämän lisäksi taloudellisia vaikeuksia selviytyä arjesta. Monilla saattaa sairauden vuoksi syntyä ajanjaksoja, jolloin selviytyminen on vaikeaa ja rahan käyttö voi olla hetkellisesti holtitonta tai sitten yllättävät menot ovat johtaneet alkavaan velkakierteeseen. Yksi maksamaton vuokra saattaa olla alku velkaantumiskierteeseen, josta pienten tulojen vuoksi on mahdotonta selviytyä.

On hyvin tyypillistä, että mielenterveys- ja päihdeongelmainen ei jaksa lähteä ajoissa selvittämään asioitaan, vaikka saattaa menettää oman kotinsa. Apua saatetaan hakea vasta siinä vaiheessa, kun vuokravelat ovat menneet käräjäoikeuteen asti ja häätöuhka on päällä.

Matala kynnys velkaneuvontaan

Matkan varrella kohtaamani ihmiset, joille perusturvallisuuteen liittyvät asiat kuten oma koti, ruoka ja terveydenhoito eivät ole itsestäänselvyyksiä, ovat tehneet minuun lähtemättömän vaikutuksen. Omille jaloille -hankkeessa pyritään auttamaan ja tukemaan sellaisia talous- ja velkaongelmissa olevia ihmisiä, jotka ovat syrjäytyneet tai elävät syrjäytymisuhan alla ja jäävät muita helpommin julkisen avun ulkopuolelle. Heillä voi olla päihde- ja rikostaustaa sekä mielenterveys- ja peliongelmaisia.

Toivonkin, että hankkeen aikana tavoitamme nämä ylivelkaantuneet ihmiset ja voimme tuoda heille konkreettista apua. Muussa tapauksessa he saattavat jäädä velkahuoliensa kanssa yksin. Hankkeen matalan kynnyksen talousohjauksen tarkoituksena on tehdä asiakkaalle entistä helpommaksi lähteä selvittämään omia velkoja. Tästä tuesta ja selvitystyöstä on merkittävä apu sekä velalliselle että velkojalle, ja se lienee tervetullut lisä kuntien ylikuormitettuun talous- ja velkaneuvontaan.

Kirjoittaja on sosionomi ja projektityöntekijä Omille jaloille -hankkeessa.

 
Julkaistu 11.6.2007