Helena Ewalds

Mitta Täysi Porvoossa

Pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö osana kunnan peruspalvelua.

Porvoossa toteutettiin vuosina 1999–2002 naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyhanke "Mitta Täysi – Måttet Rågat". Hanke oli valtakunnallisen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyhankkeen paikallinen toteutus. Hanke lähti liikkeelle työntekijöiden tarpeesta kehittää omaa ammatillista osaamista parisuhdeväkivaltaa kohdattaessa. Moni sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä koki avuttomuutta kohdatessaan parisuhdeväkivallan uhrin. Työntekijällä ei ollut rohkeutta ottaa asiaa puheeksi asiakkaan kanssa. Eikä sellaisia palveluita ollut tarjolla, joihin ohjata väkivallan uhri. Moni tunnusti, ettei välttämättä tunnista parisuhdeväkivaltaa kokeneita asiakkaitaan, koska asiakas harvoin ottaa itse asian puheeksi. Kaupungin peruspalveluissa ei erityisemmin ollut kiinnitetty huomiota tähän ongelmaan. Muita erityispalveluja ei ollut tarjolla kuin kaupungin ylläpitämä turvakoti, joka samanaikaisesti toimi myös nuorten turva-asuntona.

Hankkeeseen lähdettiin laajasti mukaan. Siihen osallistuivat kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi ja koulutoimi, Porvoon sairaala, seurakunnat, perheasian neuvottelukeskus, poliisi- ja syyttäjälaitos, oikeusaputoimisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Koska varsinaista projektinvetäjää ei ollut, jäi eri tahojen edustajille tehtäväksi viedä asiaa eteenpäin omalla tahollaan. Tähän tarvittiin voimakasta sitoutumista ja kiinnostusta, koska naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ei suinkaan ollut missään kehittämisprojekteista ensimmäisellä sijalla.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä moniammatillisella koulutuksella pari- ja lähisuhdeväkivallan kohtaavien viranomaisten valmiuksia ennalta ehkäistä, tunnistaa, puuttua ja antaa tukea väkivallan kokijoille ja näkijöille sekä ohjata tekijöitä saamaan apua. Tavoitteena oli myös kehittää tarkoituksenmukaisia palveluja väkivallan eri osapuolille sekä lisätä yleistä tietoisuutta pari- ja lähisuhdeväkivallasta yhteistyössä paikallisten tiedotusvälineiden kanssa. Lisäksi hankkeen tarkoituksena oli omaksua verkostomainen työskentelytapa eri organisaatioiden ja sektoreiden välillä.

Tuloksia lyhyessä ajassa

Määrätietoinen ja tavoitteellinen työskentely sekä laaja sitoutuminen yhteisen vastuun jakamiseen tuotti lyhyessäkin ajassa tuloksia. Tässä esitetään muutamia keskeisiä tuloksia.

Paikallisia koulutustilaisuuksia järjestettiin hankkeen aikana yli 20 ja niihin osallistui yli 1000 henkilöä eri ammattialoilta. Koulutusta on jatkettu ja vuonna 2004 oli koulutettujen määrä noussut noin 2 000 ammattilaiseen.

Yhteisen koulutuksen tavoitteena on ollut luoda yhteinen tietopohja pari- ja lähisuhdeväkivallasta, ja siten yhteinen ymmärrys väkivaltailmiöstä sekä yhteinen suunta ehkäisytyössä. Koulutuksen tavoitteena on myös ollut sektorirajoja ylittävän yhteistyön kehittäminen. Koulutustilaisuuksissa on opittu tuntemaan eri toimijoiden työn sisältö ja toimintatavat. Täten on pyritty ehkäisemään vääriä odotuksia ja ennakkoluuloja toisia kohtaan, mikä usein on yhteistyön esteenä.

Eri yksiköt ja organisaatiot ovat luoneet hankkeen tuloksena omat toimintamallinsa pari- ja lähisuhdeväkivallan kohtaamiseen ja perehtyneet toistensa tapaan ja mahdollisuuksiin toimia sen osapuolien auttamiseksi. Esimerkkinä jokainen päiväkoti on laatinut oman toimintamallinsa, miten kohdata ja toimia kun epäillään tai tulee ilmi lapseen kohdistuvaa tai lapsen näkemää kotona tapahtuva väkivaltaa.

Palvelutarjonnassa väkivaltaa kokeneille ovat yksilökäyntien lisäksi naisten avoin- ja kiinteä ryhmä, ryhmä seksuaalista väkivaltaa kokeneille ja väkivaltaa kokeneiden lasten ryhmät. Avoin keskusteluryhmä miehille, jotka haluavat lopettaa väkivaltaisen käyttäytymisensä perheessään tai parisuhteessaan on kokoontunut Porvoon seudulla syksystä 1999 alkaen. Ryhmän tavoitteena on uhrien, jotka ovat useimmiten naisia ja lapsia, turvallisuus, väkivaltaisen käyttäytymisen loppuminen ja vastuunotto omasta käyttäytymisestään.

Toimintaa koordinoi Perheasiain neuvottelukeskus, mutta ryhmien ohjaajat tulevat eri toimialoilta. Erityispalveluiden kehittämisen kannalta vahvuutena voisi mainita peruspalvelujärjestelmän verkoston, josta löytyy ryhmien ohjaajia ja jossa on tietoa ja valmiutta havaita pari- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä ohjata myös miehiä hoidon pariin. Perheasian neuvottelukeskuksen työtavat mahdollistavat koko perheen ottamisen huomioon. Pareille on tarjolla turvallisuuden huomioivaa pariterapiaa yksilö- tai ryhmähoidon jälkeen. Ryhmien ohjaajien yhteinen työnohjaus mahdollistaa ilmiön laajemman käsittelemisen ja ymmärtämisen.

Yhteistyössä Porvoon perheasiain neuvottelukeskuksen ja Porvoon kihlakunnan poliisi- ja syytäjäosaston kanssa on väkivallasta kärsiviä pareja ohjattu saamaan apua syksystä 2000 alkaen. Tämä ei ole sovittelua, vaan molemmille osapuolille tarjotaan omaa apua.

Paikallinen palvelusesite laadittiin jaettavaksi yleisiin tiloihin ja ammattilaisille. Esitteessä kerrotaan lyhyesti, mitä pari- ja lähisuhdeväkivalta on ja mistä voi hakea apua.

Mitta Täysi – Måttet Rågat -projektin tavoitteena oli toiminnan muuttaminen eri organisaatioissa, paremmin vastaamaan lähisuhdeväkivallan eri osapuolien tarpeisiin. Voidaan todeta, että projektissa on selvitty pienin kustannuksin, jos ajatellaan pelkästään koulutustilaisuuksien lukumäärää, tiedotteen toteuttamista sekä konsultaation ja työnohjauksen määrää.

Yhteensä saadut avustukset olivat 1999–2002 noin 170 000 markkaa eli noin 28 000 euroa. Toisaalta rahoituksen vähäisyys kertoo myös vielä vallitsevasta pari- ja lähisuhdeväkivallan laajuuden vähäisestä ymmärtämisestä ja sen pitämisestä yksityisenä ongelmana.

Mitä hankkeen jälkeen?

Porvoossa toiminnan jatkumisen ja kehittämisen turvaa kaupunginhallituksen päätös työryhmän perustamisesta. Mitta Täysi -hankkeen jatkotoimenpiteenä Porvoon kaupunginhallitus asetti syksyllä 2002 moniammatillisen ja poikkihallinnollinen pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän (PALVE-työryhmä) koordinoimaan työtä (kuvio 1).

Työryhmän tehtävänä on pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelman laatiminen ja toteutuksen seuranta, kohdennettujen palvelujen kehittäminen, yhteistyön koordinointi, alan koulutuksen järjestäminen ammattihenkilöstölle, tiedotuksesta huolehtiminen sekä asiantuntija-avun tarjoaminen organisaatioille.

Kuvio 1. Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä PALVE koordinoi työtä.

Hyvistä käytännöistä laadittiin kuntaopas

Porvoon kaupunki koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa hanketta "Kunnalliset toimintaohjelmat väkivaltasektorilla vuosina 2003-2005. Hankkeessa mukana olevien kuntien, Porvoon, Vihdin ja Forssan seutukunnan hyvistä käytännöistä väkivallan ehkäisytyössä laadittiin kuntaopas Kenelle lyönnit kuuluvat?. Oppaassa esitetään seuraavat keskeiset asiat joita on huomioitava pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyössä:

1. Poliittisten päättäjien ja virkamiesjohdon on sitouduttava työn toteutukseen.

2. Väkivallan vastaisen työn täytyy olla koordinoitua ja ohjattua.

Ohjaava tehtävä tarkoittaa että:

  • kunta on aloitteentekijä yhteistyöelimen asettamisessa
  • kuntaan laaditaan kunta-/seutukuntakohtainen pari- ja lähisuhdeväkivallan toimintaohjelma
  • pari- ja lähisuhdeväkivalta nimetään ja huomioidaan omana asiakokonaisuutena muissa ajankohtaisissa paikallisissa strategiasuunnitelmissa ja ohjelmissa
  • kunta ohjaa ja antaa tarvittavat resurssit linjausten toteuttamiseen kaikille toimijatahoille

3. Tietoisuuden ja tiedon lisääminen pari- ja lähisuhdeväkivallasta on keskeistä laaja-alaisen yhteisen vastuun toteuttamisessa.

4. Väkivallan ehkäisy tulee sisällyttää osaksi kakkien hallintoalojen ja toimintayksiköiden tavoitteita ja työkäytäntöjä.

Porvoon, Vihdin ja Forssan seutukunnan kokemuksista ja malleista voi lukea lisää kuntaoppaassa. Opas löytyy myös nettiversiona sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta (Helena Ewalds toim. Kenelle lyönnit kuuluvat? Kuntaopas pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöhön. Sosiaali- ja terveysministeriö, Oppaita 2005:7)

Kirjoittaja on Porvoon seudun perheasian neuvottelukeskuksen johtaja.

 
Julkaistu 10.6.2005