Työryhmä on saanut valmiiksi Jokela-tutkinnan pohjatyön

Oikeusministeriö asetti marraskuussa 2007 työryhmän valmistelemaan Jokelan koulusurmien tutkintaa. Varsinaista tutkintalautakuntaa ja sen tiedonsaantivaltuuksia koskeva laki tuli voimaan marraskuussa. Jo tehdyn pohjatyön perusteella työryhmä on kiinnittänyt huomiota mm. aseiden saatavuuteen ja hallussapitoon, oppilashuoltoon, koulukiusaamiseen, uhkatilanteiden käsittelyyn kouluissa ja internetin sekä median vaikutuksiin nuorten elämään.

Jokelan ja myös Kauhajoen tapaus sekä niitä seuranneet koulu-uhkaukset edellyttävät kouluille suunniteltuja toimintatapoja tilanteisiin, joissa uhka on konkreettinen. Ulkomaisten koulusurmien selvityksissä on havaittu, että ennen tapahtumia vähintäänkin tekijän lähipiiri on havainnut viitteitä tulevasta teosta kuten esimerkiksi epätavallista kiinnostusta koulusurmia kohtaan. Myös Jokelan koulusurmaaja vietti paljon aikaa internetissä, josta hän löysi toteuttamansa koulusurmien toimintamallin ja jossa hän keskusteli ajatuksista muiden kanssa.

Työryhmän mielestä kouluilla tulisi osana kriisisuunnitelmaa olla toimintamalli uhan käsittelyä varten. Esimerkiksi Saksassa on kehitetty turvallisuusanalyysin malli, jossa avainhenkilöt kutsutaan koolle ja uhkaajasta käytettävissä olevia tietoja peilataan kysymyssarjan avulla aikaisempien koulusurmien taustoihin. Malli tähtää tilanteeseen sopivan suunnitelmallisen toimintatavan löytämiseen.

Kouluissa oppilas- ja opiskelijahuollolla on mahdollisuus vaikuttaa kouluyhteisön hyvinvointiin, mikä onnistuu parhaiten varhaisen puuttumisen ja tukemisen avulla. Hyvään tulokseen tarvitaan yhteistoimintaa koulun opettajien, terveydenhuolto- ja muun henkilöstön sekä oppilaiden ja heidän vanhempiensa välillä. Oppilashuollon toimintaa tulisi tehostaa ja lainsäädäntöä muuttaa niin, että salassapitosäännökset eivät estäisi yksittäisen oppilaan asioiden monipuolista ammatillista käsittelyä. Lainsäädännöllisiä esteitä liittyy myös koulun ja kodin yhteistyöhön oppilaan tultua täysi-ikäiseksi.

Jokela-työryhmän tutkintatyö jatkuu laajemmin tiedonsaantivaltuuksin valtioneuvoston asettamassa tutkintalautakunnassa, jonka tutkintaselostus valmistunee helmikuussa 2009. Selostuksessa kerrotaan onnettomuustutkintaraportin tapaan tapahtumien kulku, taustatiedot, eri tahojen ennaltaehkäisytyö ja varautuminen sekä tapahtumaan liittyvä lait määräykset ja ohjeet. Tiedot analysoidaan ja niistä tehdään johtopäätökset ja annetaan ja täsmennetään turvallisuussuositukset. Lisäksi esitetään jo toteutetut tapahtuman aiheuttamat toimenpiteet. -RK

 
Julkaistu 8.12.2009