Talousrikostorjunnan viranomaisyhteistyössä kehitettävää

Poliisiammattikorkeakoulu on julkaissut kaksi selvitystä suomalaisten ja venäläisten viranomaisten yhteistyöstä talousrikosten torjunnasta ja tutkinnasta. Raportti (69/2008) "Venäjän talousrikosviranomaiset" on käytännön työkaluksi tarkoitettu kuvaus Venäjällä talousrikosten rikosoikeudelliseen tutkintaan osallistuvista viranomaisista. Toisessa raportissa (70/2008) "Mistä se oikea partneri löytyy" tarkastellaan suomalais-venäläisen viranomaisyhteistyön nykytilaa sekä sen haasteita ja mahdollisuuksia talousrikosten torjunnassa ja tutkinnassa. Selvitys valottaa lisäksi Suomen poliisin talousrikostorjunnan ja -tutkinnan tilaa sekä tämän hetken keskeisiä talousrikoksia ja -rikosilmiöitä.

Tutkija Anja Lohiniva selvitti talousrikosten torjuntaan ja tutkintaan osallistuvien suomalaisten ja venäläisten viranomaisten yhteistyötä haastattelemalla Suomen keskusrikospoliisin poliisiviranomaisia. Haastatteluissa yhteistyön keskeisiksi teemoiksi nousivat mm. Suomen ja Venäjän lainsäädäntöjen ja rikosprosessien erot, keskitetty kontrolli ja valtahierarkiat, politiikan rooli sekä korruptio.

Selvityksessä esiin tulleet yhteistyön ongelmat tulee Lohinivan mukaan ottaa vakavasti. Selvitykseen haastatellut suomalaiset poliisiviranomaiset kokivat yhteistyön ongelmat turhauttaviksi siihen nähden, miten paljon kansainvälistä yhteistyötä tarvittaisiin talousrikollisuuden kitkemiseksi.

– Talousrikokset ja -rikolliset eivät kunnioita valtioiden rajoja. Kentän toimintaa tulee tukea nykyistä enemmän, sillä siellä tehdään se konkreettinen ja tärkeä rikostorjunta- ja tutkintatyö. Haastatellut poliisiviranomaiset esittävät kritiikkiä siitä, ettei suomalais-venäläisen yhteistyön kehittämiseen panosteta laajemmin organisaatiotasolla, vaan Venäjään liittyvät asiat jäävät poliisissa liiaksi yksittäisten ihmisten vastuulle. Väistämättä herää kysymys, ovatko Suomen poliisin kansainväliset toimintaedellytykset riittävät, pohtii Lohiniva.

Lohinivan mielestä suomalais-venäläistä viranomaisyhteistyötä kehitettäisiin tehokkaimmin ottamalla Venäjä-asiat konkreettisesti osaksi poliisialan asiantuntijatyötä. Poliisialan päätöksentekijöiden ja asiantuntijoiden tulisi ylipäätään ottaa nykyistä aktiivisempi rooli suomalais-venäläisen yhteistyön kehittämisessä.

Molemmat selvitykset ovat verkkojulkaisuja, ja ne ovat luettavissa Poliisiammattikorkeakoulun sivujen www.polamk.fi Julkaisut-osiossa. -RK

 
Julkaistu 8.12.2009