Riikka Kostiainen

Muotiala edusti Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa 2008

Rikoksentorjuntaneuvosto valitsi tamperelaisen Muotialan turvallisuustavoitteinen asemakaava -hankkeen Suomen ehdokkaaksi Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun 2008. Vuosittaisen kilpailun teemana oli tänä vuonna rikoksentorjunta julkisissa tiloissa, erityisesti kaupungeissa ja lähiöissä. Alateemoja on kolme: julkisten tilojen suunnittelu, videovalvonta sekä julkisten tilojen päivittäinen huolto ja ylläpito. Kilpailun voitti englantilaisen Prestonin kaupungin hanke.

Tampereen Muotialaa on vuonna 2002 hyväksytystä asemakaavasta lähtien pyritty rakentamaan alueeksi, jossa fyysinen ympäristö edistää turvallisuutta. Kyseessä on Suomen ensimmäinen asemakaavatasoinen suunnitelma, jossa on tietoisesti huomioitu turvallisuustavoitteet rakennetussa ympäristössä. Asemakaavassa on erillinen turvallisuusohjeistus. Lisäksi turvallisuus on huomioitu valaistus- ja maisemasuunnittelussa sekä rakennustapaohjeissa. Kävelytiet ja rakennusmassat on sijoiteltu tavalla, joka edistää luonnollista valvontaa.

Muotiala-hanke täyttää Euroopan rikoksentorjuntakilpailun ehdokaskriteerit: Hanke torjuu arkirikollisuutta. Sen tuloksellisuus on dokumentoitu. Hanke sisältää yhteistyötä, se on innovatiivinen ja toistettavissa muissa maissa.

Suunnittelun lähtökohtana turvallisuus

Muotiala on 46 hehtaarin suunnittelualue, jolla sen valmistuttua tulee asumaan noin 2000 ihmistä. Se sijaitsee noin viisi kilometriä Tampereen keskustasta kaakkoon. Alueen identiteetti perustuu olemassa olevaan kulttuurimaisemaan, sen peruspiirteisiin ja turvallisuustavoitteiseen rakentamiseen. Muotiala on asemakaavoitettu kahdessa osassa vuosina 2001–2004. Ensimmäinen osa alueesta on valmistunut melko pitkälle, mutta myöhemmin vahvistettu kaava-alue on rakentunut vasta pieniltä osin.

Hankkeen tavoite on ollut lisätä asukkaiden kokemaa turvallisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä sekä ennaltaehkäistä ulkona tapahtuvia arkirikoksia. Muotialan suunnittelun lähtökohtia ovat olleet esimerkiksi:

  • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus: yhteisöllisyyttä tuetaan rakentamalla vuorovaikutusta edistäviä yhteisiä sisä- ja ulkotiloja.
  • Toimintojen sijoittuminen, jäsentyminen ja sekoittuminen: esimerkiksi ihmisten kulkureitit ja kohtaamispaikat otetaan erityisesti huomioon. Myös hyvään ja esteettömään näköyhteyteen kiinnitetään huomiota pihoilla. Parkkipaikat rakennetaan pienten yksiköiden kokonaisuuksista, mikä helpottaa niiden valvottavuutta. Ratkaisut edistävät luonnollista valvontaa.
  • Tilahierarkian selkeys: suunnitelmissa osoitetaan selvästi yksityisten, puoliyksityisten, puolijulkisten ja julkisten tilojen muutokset. Eri luonteisten alueiden ja paikkojen selkeät ja hyvin suunnitellut rajakohdat opastavat hienovaraisin vihjein huomaamaan tilan luonteen muutokset.
  • Mosaiikkimaisuus, kotiutuminen, viihtyisyys, positiivinen imago: ympäristö ja rakennukset auttavat asukasta samaistumaan omaan elinympäristöönsä. Rakennusten pitäisi olla positiivisesti tunnistettavia ja yksilöllisiä.
  • Jalankulkijan mittakaava: suunnittelun perustana toimii jalankulkijan mittakaava ja kulkunopeus. Erityishuomiota kiinnitetään ensimmäisen kerroksen ja maantason viihtyisyyteen ja elävyyteen.

Tavoitteiden toteuttamista edellytetään alueen rakennustapa- ja turvallisuusohjeissa sekä tontinluovutusehdoissa.

Vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi

Muotialan suunnittelussa on tehty moniammatillista yhteistyötä (ks. Haaste 3/2003). Tampereen kaupungin kaavoitusyksikkö on tehnyt läheistä ja innovatiivista yhteistyötä mm. poliisin kanssa. Kaavoituksen kaikkiin suunnittelukokouksiin osallistui paikallispoliisin edustaja turvallisuusasiantuntijan roolissa. Poliisi toi suunnittelukokouksiin kokemusperäistä tietoa siitä, miten paikalliset rikoskeskittymät pitäisi ottaa huomioon suunnittelussa. Esimerkiksi pysäköintialueiden sijoittelusta kysyttiin poliisin näkemyksiä.

Myös asukkaiden näkemyksiä on kuultu suunnitteluprosessin aikana. Asukkaat saivat esittää kommenttejaan ja palautettaan eri vaiheissa. Osallistumisen mahdollistavan suunnittelun ja rakentamisen on ajateltu lisäävän asukkaiden kokemaa vastuuta ympäristöstään. Sen avulla voidaan myös tukea yhteisöllisyyden syntymistä alueelle.

Tutkimuksen mukaan alue koetaan turvalliseksi

Hankkeessa on ollut tavoitteena myös seurata Muotialan kehitystä ja tavoitteiden toteutumista tutkimuksen avulla. Tähän mennessä on valmistunut Teknillisen korkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkimus. Siinä alueen suunnittelua ja toteutusta on verrattu kansainvälisiin turvallisuuslähtöisen suunnittelun teorioihin ja malleihin ja tutkittu kokemuksia alueen suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi selvitettiin Muotialan asukkaiden koettua turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja julkisten tilojen käyttöä. Menetelminä käytettiin teemahaastattelua ja internet-pohjaiseen pehmoGIS-kyselyyn perustuvaa paikkatieto- ja tilastoanalyysia.

Asukaskyselyn mukaan suuri enemmistö asukkaista (61 %) piti Muotialaa turvallisempana kuin edellistä asuinaluettaan. Useammat muotialalaiset kokivat turvalliseksi kävelyn yksin viikonloppuiltaisin omalla asuinalueellaan kuin tamperelaiset keskimäärin (91 % vs. 81 % vastaajista).

Rikosongelmat arvioitiin Muotialassa ja sen lähiympäristössä selvästi vähäisemmiksi kuin Tampereella keskimäärin. Kaikista kysytyistä tekijöistä turvallisuus rikosten suhteen sijoittui vastaajilla kolmanneksi tärkeimmäksi tekijäksi keskustan läheisyyden ja hyvän pyöräily- ja kävely-ympäristön jälkeen. Etenkin lapsiperheistä suurelle osalle se oli ollut yksi syy valita Muotiala asuinpaikakseen.

Vastaajat paikansivat hyvin vähän turvattomuuden kokemuksia Muotialan alueelle, sen sijaan sen lähikorttelissa turvattomuutta oli koettu. Tulokset viittaavat siihen, että asukkaiden turvallisuuskokemus alueella on parempi kuin se olisi ilman suunnittelun turvallisuusnäkökulmaa.

Kaiken kaikkiaan Muotiala koetaan asukaskyselyn mukaan turvalliseksi alueeksi ja julkisia tiloja käytetään vilkkaasti. Sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen pyrkivät suunnitteluratkaisut, kuten korttelirakenne ja laadukkaat pihat, ovat onnistuneita ratkaisuja. Hyvin suunniteltu valaistus näyttää lisäävän turvallisuuden kokemuksia ja alueiden aktiivista käyttöä. Sosiaalista turvattomuutta koetaan Muotialassa vähän.

Kyttä, Marketta ym. Turvallinen asuinalue. Tampereen Muotiala suunnitelmissa ja kokemuksissa. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja B 93. Espoo 2008.

> Prestonissa hyvää poliisin ja asuntoyhtiön yhteistyötä

 
Julkaistu 8.12.2008