Kirsi Pulkkinen

Vangin tai tutkintavangin vapautumisesta ilmoittaminen

Direktiivi 2012/29/EU rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annettiin 25.10.2012. Ns. uhridirektiivin täytäntöönpanoa valmisteli oikeusministeriön työryhmä, joka antoi mietintönsä keväällä 2015. Uhridirektiivin täytäntöönpanon edellyttämistä lainmuutoksista annettiin syksyllä 2015 hallituksen esitys (HE 66/2015 vp), johon sisältyi yhtenä osana uudet säännökset vangin tai tutkintavangin vapautumisesta ilmoittamisesta vakavan rikoksen uhrille. Lainmuutokset tulivat voimaan 1.3.2016.

Uusien vapautumisilmoitusta koskevien säännösten mukaan tiettyjen vakavien rikosten uhreilla on halutessaan oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapautumisesta. Uudet säännökset koskevat laissa erikseen lueteltuja henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuneita rikoksia ja seksuaalirikoksia, joissa ilmoittamista voidaan rikoksen luonne ja vakavuus huomioon ottaen pitää perusteltuna. Tällaisia rikoksia ovat muun muassa henkirikokset, törkeä pahoinpitely, raiskaus, seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmiskauppa, törkeä kotirauhan rikkominen ja vainoaminen.

Asianomistajalle voidaan ilmoittaa vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta, karkaamisesta ja tietyin edellytyksin muusta vankilasta poistumisesta. Ilmoitus voidaan tehdä myös henkirikoksen uhrin läheiselle. Vapautumisesta ilmoittaminen edellyttää, että ilmoittamisesta ei arvioida aiheutuvan vaaraa vapautettavan hengelle tai terveydelle.

Jos asianomistaja haluaa saada vapautumisilmoituksen, hänen on ilmoitettava tästä esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle. Samalla hänen on ilmoitettava tarvittavat yhteystietonsa ilmoituksen tekemistä varten. Asianomistajan tulee tehdä vapautumisilmoitusta koskeva pyyntö esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle rikosoikeudellisen menettelyn aikana. Esitutkintaviranomainen tai syyttäjä välittää asianomistajan pyynnön tuomioistuimelle, josta se välitetään edelleen Rikosseuraamuslaitokselle vangitsemispäätöksen tai vankeustuomion yhteydessä. Asianomistajan pyyntö saada vapautumisilmoitus on salassa pidettävä. Myöskään rikoksesta epäillyllä tai syytetyllä ei ole oikeutta saada siitä tietoa.

Jos asianomistaja ei ole rikosoikeudellisen menettelyn aikana tehnyt vapautumisilmoitusta koskevaa pyyntöä esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle, hänelle voidaan ilmoittaa vangin tai tutkintavangin vapautumisesta jo aiemmin voimassa olleiden säännösten nojalla. Tällöin ilmoittaminen edellyttää kuitenkin, että viranomaisilla on perusteltu syy epäillä, että vanki tai tutkintavanki tulee vapauduttuaan tekemään asianomistajaan tai tämän läheiseen kohdistuvan rikoksen.

Kirjoittaja on lainsäädäntöneuvos oikeusministeriössä.

 
Julkaistu 10.3.2017
Sivun alkuun |