Minna Viuhko & Anni Lietonen

Lumeavioliitot pahimmillaan ihmiskauppaa

Viime vuosina huoli lumeavioliitoista yhtenä ihmiskauppaan liittyvän hyväksikäytön muotona on lisääntynyt. HEUNI julkaisi lokakuussa 2016 viittä EU-maata koskevan raportin ihmiskaupan ja lumeavioliittojen yhteyksistä. Tutkimuksessa havaittiin, että joihinkin lumeavioliittoihin liittyy selkeää hyväksikäyttöä ja jopa ihmiskauppaa.

YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) toteutti vuosina 2015−2016 Latvian sisäministeriön johdolla eurooppalaisen yhteistyöhankkeen ihmiskaupan ja lumeavioliittojen ehkäisystä (HESTIA). Hankkeessa kussakin partnerimaassa – Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Slovakiassa ja Virossa – toteutettiin tutkimus, jossa selvitettiin ihmiskaupan ja lumeavioliittojen yhtymäkohtia. Aineistona käytettiin mm. asiantuntijahaastatteluita, uhrihaastatteluita ja järjestöjen ja lähetystöjen tuottamia tapauskuvauksia sekä tilastoja ja esitutkinta- ja tuomioistuinaineistoja. Kyse on ensimmäisestä systemaattisesta tutkimuksesta ihmiskaupan ja lumeavioliittojen yhteyksistä Euroopassa.

Hankkeen yhtenä tuotoksena luotiin termi exploitative sham marriage. Nämä hyväksikäyttöä sisältävät tai hyväksikäyttöön johtavat lumeavioliitot ovat liittoja, joihin liittyy henkilöön kohdistuvaa hyväksikäyttöä. Niissä ei siis ole kyse ainoastaan yhteisymmärryksessä solmitusta lumeavioliitosta, jonka Maahanmuuttovirasto määrittelee liitoksi, "joka on solmittu maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämiseksi eli vain siksi, että puoliso saisi oleskeluluvan". HESTIA-hankkeessa ei oltu kiinnostuneita näistä lumeavioliitoista, joissa teko kohdistuu valtioon, vaan nimenomaan sellaisista lumeavioliitoista, joissa vähintään toinen osapuoli tulee hyväksikäytetyksi ja joissa saattaa olla yhtymäkohtia ihmiskauppaan.

Hyväksikäytön monet muodot

Tutkimissamme tapauksissa avioliiton toinen osapuoli oli naispuolinen EU-kansalainen ja toinen osapuoli miespuolinen kolmannen maan kansalainen. Lumeavioliitto solmittiin pääsääntöisesti jossakin muussa EU-maassa kuin naisen kotimaassa. Tyypillisessä tapauksessa nainen houkutellaan solmimaan lumeavioliitto lupaamalla hänelle rahaa tai tarjoamalla hänelle työtä toisessa EU-maassa. Houkuttelijana toimii useimmiten oleskelulupaa tarvitsevan miehen sijaan joku kolmas osapuoli, joka hyötyy toiminnasta taloudellisesti. Lumeavioliittoon houkuteltavat naiset ovat usein ihmisiä, joilla on heikko taloudellinen tilanne, heikko kielitaito, vähäinen koulutus ja/tai heikot sosiaaliset verkostot. He eivät välttämättä tunne omia oikeuksiaan, kuten EU-kansalaisten oikeuksia liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltion alueella. Rekrytointikanavina toimivat muun muassa sosiaalinen media tai keskustelufoorumit tai vaihtoehtoisesti naisten tuttavat tai peräti perheenjäsenet houkuttelevat heitä solmimaan avioliiton.

Niissä tapauksissa, joissa nainen tietää, että kyse on lumeavioliiton solmimisesta, häntä erehdytetään toiminnan luonteesta, olosuhteista kohdemaassa ja avioliiton ehdoista. Naiselle esimerkiksi uskotellaan, että avioliiton ei tarvitse kestää kauan ja eroprosessi on yksinkertainen. Luvattua rahallista korvausta lumeavioliiton solmimisesta naiset eivät yleensä saa. Joissain tapauksissa nainen luulee menevänsä töihin kohdemaahan, mutta hänen saavuttuaan maahan käy ilmi, ettei töitä ole ja hänen tulee solmia avioliitto tuntemattoman henkilön kanssa. Joissain tapauksissa nainen on tavannut tulevan puolisonsa etukäteen ja hän luulee, että kyseessä on oikea parisuhde.

Hyväksikäytön uhreihin kohdistetaan tilanteissa monenlaista kontrollia. Naiset joutuvat esimerkiksi psykologisen kontrollin, fyysisen ja seksuaalisen väkivallan, uhkailun ja taloudellisen kontrollin kohteeksi. He joutuvat asumaan kohdemaassa surkeissa oloissa, heidän liikkumistaan rajoitetaan ja heiltä saatetaan ottaa henkilöllisyyspaperit pois. Toisinaan hyväksikäyttäjä on naisen puoliso, toisinaan kolmas osapuoli.

Avun hakeminen ei ole helppoa. Ulkomailla rikoksen uhriksi joutunut ei välttämättä tunne oikeuksiaan tai tiedä, mitä tehdä ja kenen puoleen kääntyä tällaisissa tilanteissa. Naisille saatetaan myös uskotella, että he ovat itse syyllistyneet rikokseen solmiessaan lumeavioliiton, eivätkä he tämän vuoksi uskalla hakea apua. Erityisesti suurlähetystöjen ja kansalaisjärjestöjen rooli uhrien auttamisessa ja tapausten tunnistamisessa on tärkeä.

Ihmiskaupan ja lumeavioliittojen väliset yhteydet

Tutkimukset viidessä tutkitussa maassa osoittivat, että monissa hyväksikäyttöä sisältävissä lumeavioliitoissa esiintyy ihmiskaupan piirteitä ja osan tapauksista voi tulkita ihmiskaupaksi. Aineistossa oli myös tapauksia, joiden osalta rajanveto ihmiskaupan ja muiden mahdollisten rikosten välillä ei ollut yksiselitteistä.

Keskeiset ihmiskaupan ja tutkittujen lumeavioliittojen yhtäläisyydet liittyivät rekrytointikäytäntöihin ja kohderyhmiin. Tutkituissa tapauksissa käytettiin samankaltaisia tapoja houkutella potentiaalinen uhri solmimaan avioliitto kuin erilaisissa seksuaaliseen ja työvoiman hyväksikäyttöön liittyvissä tapauksissa. Uhreja erehdytetään toiminnan ehdoista ja olosuhteista ja heille luvataan asioita, jotka eivät koskaan toteudu. Myös hyväksikäytön kohteiden ja muiden ihmiskaupan uhrien välillä on yhtäläisyyksiä. Heillä on taloudellisia vaikeuksia, vähäinen koulutus, puutteellinen kielitaito, sosiaalisia ongelmia ja mahdollisesti psyykkisiä sairauksia. Myös kohdemaassa tapahtuvan uhrien kontrolloinnin dynamiikassa on paljon yhtäläisyyksiä muihin ihmiskaupan muotoihin.

Keskeinen ero tutkittujen tapausten ja muiden ihmiskaupan muotojen välillä puolestaan oli se, että uhrit olivat EU-kansalaisia, jotka joutuivat hyväksikäytetyksi EU:n sisällä. Usein ihmiskauppatapauksissa uhrit ovat kotoisin EU:n ulkopuolelta ja avioliittoihin liittyvissä tapauksissa hyväksikäytetty henkilö on kolmannesta maasta tuleva vaimo, toisin kuin HESTIA-tutkimuksessa, jossa kolmannen maan kansalainen oli mies.

Ilmiö tutuksi myös Pohjoismaissa

Tutkimuksessa uhrien lähtömaat olivat Latvia, Liettua, Slovakia ja Viro, aviomiehet olivat enimmäkseen lähtöisin Pakistanista, Intiasta tai Bangladeshista. Hyväksikäyttöä sisältäviä lumeavioliittoja solmittiin mm. Irlannissa, Englannissa, Saksassa ja Kyproksella. Kohdemaiden valikoituminen liittyy mm. siihen, minkälainen avioliittojen solmimiseen ja avioeroon liittyvä lainsäädäntö eri maissa on ja minkä maiden välillä kulloinkin liikkuu ihmisiä esimerkiksi työn perässä. Tilanne voi vaihdella eri aikoina ja pohjimmiltaan kyse on köyhyyteen, mahdollisuuksien puutteeseen ja epätasa-arvoon liittyvistä syistä, jotka pakottavat ihmisiä etsimään parempia vaihtoehtoja.

On mahdollista, että ilmiö koskee tulevaisuudessa entistä enemmän myös Pohjoismaita. Suomessa on tunnistettu avioliiton yhteydessä tapahtuvaa hyväksikäyttöä esimerkiksi pakkoavioliittojen yhteydessä tai liitoissa, joissa ulkomaalaistaustainen vaimo pakotetaan myymään seksiä. Näissä tapauksissa on osittain samoja elementtejä kuin tutkimissamme hyväksikäyttöä sisältävissä lumeavioliitoissa.

Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa ja ymmärrystä aiemmin heikosti tunnetusta ilmiöstä ja tehdä se tutuksi myös käytännön toimijoille. Maahanmuuttoviranomaiset, suurlähetystöt ja kansalaisjärjestöt ovat merkittävässä asemassa hyväksikäyttöä sisältävien lumeavioliittojen uhrien tunnistamisessa. Edellä mainittujen tahojen kouluttaminen on avainasemassa ilmiön tunnetuksi tekemisessä myös Suomessa.

Kirjoittajat työskentelevät tutkijoina HEUNIssa. Tutkimusraportti "Viuhko, M., Lietonen, A. & Joutsen, M (toim.): Exploitative sham marriages: Exploring the links between human trafficking and sham marriages in Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania and Slovakia" on ladattavissa HEUNIn verkkosivuilta www.heuni.fi

Mistä on kyse hyväksikäyttöä sisältävissä lumeavioliitoissa?

1. Hyväksikäyttöä sisältävässä lumeavioliitossa EU-kansalainen joutuu hyväksikäytön kohteeksi tai jopa ihmiskaupan uhriksi solmiessaan lumeavioliiton henkilön kanssa, joka ei ole EU-kansalainen ja jonka tavoitteena on saada oleskelulupa EU:hun.

2. Uhrit rekrytoidaan hyväksikäyttöä sisältäviin lumeavioliittoihin joko lupaamalle heille rahaa lumeavioliiton solmimisesta, antamalla heille harhaanjohtavaa tietoa avioliiton ehdoista tai olosuhteista, lupaamalla heille työtä, jota ei todellisuudessa ole olemassa tai teeskentelemällä, että kyseessä on aito parisuhde.

3. Uhrit joutuvat monenlaisen hyväksikäytön ja kontrollin, kuten uhkailujen, psykologisen ja taloudellisen kontrollin tai fyysisen ja seksuaalisen väkivallan, kohteeksi.

4. Rahan ja mahdollisuuksien puute sekä rakenteelliseen epätasa-arvoon liittyvät seikat ovat keskeisiä syitä siihen, miksi ihmiset solmivat näitä avioliittoja.

 
Julkaistu 10.3.2017
Sivun alkuun |