Catharina Groop

Korruptionvastaisen strategian valmistelu etenee

Yhdistyneiden Kansakuntien korruptionvastaisen yleissopimuksen (UNCAC) 5. artikla määrää, että sopimusta allekirjoittaneiden maiden tulee kehittää ja panna täytäntöön tehokkaita ja koordinoituja korruptionvastaisia strategioita. Monet yleissopimuksen allekirjoittaneet maat ovat tästä syystä laatineet joko erillisiä korruptionvastaisia strategioita ja toimintasuunnitelmia tai sisällyttäneet korruptionvastaisen taistelun painopisteet ja toimenpiteet jo olemassa oleviin strategioihin tai poliittisiin asiakirjoihin. Nämä strategiat ja toimintasuunnitelmat ovat syntyneet joskus kovinkin erilaisten prosessien kautta ja myös sisällöltään ne eroavat toisistaan.

Oikeusministeriön koordinoima korruptionvastainen yhteistyöverkosto perusti helmikuussa 2015 jäsenistään koostuvan työryhmän, jonka tavoitteena on laatia luonnos kansalliseksi korruptionvastaiseksi strategiaksi. Strategiatyön käynnistämisen taustalla olivat Suomen kansainväliset velvoitteet sekä halu tehostaa korruptionvastaista työtä Suomessa.

Työryhmän ensimmäisenä tehtävänä oli muodostaa korruption käsitteelle käyttökelpoinen ja jokaiselle ymmärrettävä määritelmä. Tämän jälkeen työryhmä kartoitti korruptionvastaiseen työhön osallistuvien tahojen toimintaa ja laati tilannekuvan korruption esiintymisestä ja muodoista eri sektoreilla ja konteksteissa Suomessa. Tilannekuvan pohjalta määriteltiin ne ongelmat ja ongelma-alueet, joiden ratkaisemiseksi strategiaa rakennetaan, ja ryhdyttiin asettamaan tavoitteita. Parhaillaan työryhmä laatii aikataulutettua ja keskeisiä toimijoita identifioivaa toimintasuunnitelmaa. Tarkoituksena on myös laatia seurantasuunnitelma, joka mahdollistaa strategian täytäntöönpanon seurannan ja arvioinnin.

Työryhmä laatii aluksi luonnoksen strategiaksi korruptionvastaisen yhteistyöverkoston käytettäväksi. Sekä työryhmän että yhteistyöverkoston toiveena on, että työryhmän luonnoksen pohjalta laaditaan lähitulevaisuudessa kansallinen, kokonaisvaltainen korruptionvastainen strategia. Keskustelut tällaisen kokonaisvaltaisen, kaikkia toimijoita sitovan strategia-asiakirjan tarpeesta ja valmistelusta jatkuvat tämän kevään aikana.

 
Julkaistu 23.3.2016
Sivun alkuun |