Filip Hamro-Drotz

Jämäkkyyttä EU:n korruption torjuntaan

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ETSK on yhteiskunnallisten etujärjestöjen virallinen neuvoa-antava elin EU:ssa. Komitea vaatii EU:lta ja jäsenmailta päättäväisiä toimenpiteitä korruption kitkemiseksi Euroopassa.

Syksyllä 2015 hyväksytyssä lausunnossa todetaan, että monissa jäsenmaissa edelleen laajasti esiintyvä korruptio on turmiollista. Kansalaisyhteiskunta ja elinkeinoelämä kärsivät siitä, koska se tuo lisäkustannuksia ja epävarmuutta toimintaympäristöön ja vahingoittaa laillista taloutta. Elämistä avoimessa ja oikeusvaltioperiaatteeseen rakentuvassa yhteiskunnassa on pidettävä perusoikeutena.

Komitea esittää kritiikkiä jäsenvaltioiden hallituksiin päin, koska monessa maassa toteutetaan käytännössä riittämättömästi tärkeitä, yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä ja eurooppalaisia korruptiontorjuntasopimuksia ja -ohjeita. Erityisen vahingollisena yhteiskunnalle pidetään poliittista korruptiota kansallisella ja paikallisella tasolla sekä korruptiota virkamieskunnassa, etenkin kun se koskee oikeus- ja poliisiviranomaisia.

Ylikansallinen ongelma vaatii rikosoikeudellista yhteistyötä

Jäsenvaltioiden talouksien punoutuminen yhä tiiviimmin yhteen sekä rajat ylittävien rahavirtojen kasvu lisäävät korruption ja väärinkäytösten leviämisen vaaraa EU:ssa. Korruptiosta on korostetummin tullut ylikansallinen ongelma, eikä sitä voida enää nähdä pelkästään kansallisen rikosoikeuden piiriin kuuluvana asiana. Nykyinen pirstaleinen lähestymistapa EU:ssa onkin korvattava yhtenäisemmällä. EU:lta edellytetään johtajuutta ja korruption torjunta on asetettava nykyistä tärkeämmälle sijalle asialistalla.

Osana muuta EU:n integraatiota myös korruptionvastaisia toimia on koordinoitava jämäkämmin. Lausunnossa vaaditaan, että EU:n on kehitettävä erillinen korruptiontorjuntastrategia. EU:n puheenjohtajamaiden ja toimielinten (neuvosto, parlamentti, komissio) tulee sitoutua ohjelmissaan selkeisiin toimenpiteisiin. Toimielinten puheenjohtajien tulee ottaa vastuu tästä ja YK:n korruptionvastaisen yleissopimuksen UNCAC:n täytäntöönpanoa EU:ssa tulee edistää.

Jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä korruption torjunnassa tulee tiivistää EU:n sisäisen turvallisuusstrategian yhteydessä ja koordinointia tulee tehostaa asiasta vastaavien elinten välillä, korruptiontorjuntaverkostossa sekä kansallisten syyttäjänviranomaisten kesken.

ETSK:n lausunnossa esitetään myös kansallisten rikoslainsäädäntöjen saattamista lähemmäs toisiaan, jolloin erityistä huomiota olisi kiinnitettävä korruption ja eturistiriitojen määritelmien yhdenmukaistamiseen. Asetus Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisesta tulee viipymättä saattaa voimaan ja virasto saada toimimaan, samoin uudistettu asetus EU:n rikosoikeudellisesta yhteistyöstä (Eurojust). Poliittisesta vallasta riippumaton, uskottavasti toimiva kansallinen syyttäjänviranomainen on oikeusvaltion perusehto.

Eettisiä sääntöjä myös yrityksille

Juridisten toimenpiteiden ohella Euroopan sosiaali- ja talouskomitea korostaa itsesääntelyn ja yritysten eettisten sääntöjen merkitystä. Tätä tulee kannustaa kansainvälisten ohjeiden mukaisesti.

Julkisiin hankintoihin osallistuvilta yrityksiltä tulee edellyttää lahjonnan- ja korruptionvastaisia käytänteitä sekä avoimuutta yrityksen todellisista omistajista ja taloudellisesta toiminnasta. Samaa tulee edellyttää yrityksiltä, jotka osallistuvat EU:n rahoittamiin hankkeisiin (sekä EU:ssa että sen ulkopuolella). EU:n tulisi nykyistä painokkaammin seurata, miten julkisia hankintoja koskevat säännökset eturistiriitojen ja suosinnan välttämisestä on pantu täytäntöön jäsenvaltioissa, myös alue- ja paikallistasolla. Vakavissa tapauksissa tulee voida sulkea pois tarjoajia julkisia hankintoja koskevista tarjouskilpailuista EU:ssa, mitä varten tarvitaan myös tehokasta asiaa koskevaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken.

Korruptionvastaisen toiminnan tehostamiseksi esitetään myös ilmiantajien suojelun edistämistä, jota varten pyydetään komissiolta ehdotuksia EU:n tason välineistä. Lisäksi korostetaan, että EU:n toimielinten tulee puolestaan – luottamuksen hiipumisen välttämiseksi – huolehtia siitä, että ne ovat itse avoimuuden, lahjomattomuuden ja hyvän hallinnon tyyssijoja. Tätä varten tulisi tehostaa sisäisiä, eturistiriitojen ehkäisemistä ja avoimuutta edistämistä koskevia säännöksiä, jotka koskevat sekä virkamiehiä että valittuja edustajia.

Lausunnossa ehdotetaan nollatoleranssia korruptioon ja väärinkäytöksiin, jotka liittyvät EU:n veronmaksajien varojen käyttöön EU:n eri rahastojen ja rahoitusohjelmien kautta. EU:n tulisi vahvistaa ehtoja, tiivistää valvontaa ja itse omaksua merkittävämpi rooli rahoitusvarojen käytön seurannassa.

Kirjoittaja toimi lausunnon esittelijänä, EK:n ehdottamana ETSK:n suomalaisena jäsenenä.

 
Julkaistu 23.3.2016
Sivun alkuun |