Suositukset ikääntyneiden turvallisuuden edistämiseksi

Rikoksentorjuntaneuvosto (RTN) käsitteli helmikuussa ikääntyneisiin kohdistuvien rikosriskien vähentämisen toimia ja päätti suosittaa ikääntyneiden turvallisuuden edistämiseksi seuraavaa:

  1. Ikääntyneet aktivoidaan mukaan kumppaneina turvallisuutta edistävään toimintaan. RTN:n julkaisemien senioreiden turvaohjeiden saattamista ikääntyneille edistetään paikallisella turvallisuusyhteistyöllä. Viranomaiset, esimerkiksi poliisi, huomioivat myös ikääntyneiden rikosturvallisuuden edistämisen.
  2. Ammattihenkilöstön osaamista iäkkäiden turvallisuuskysymyksistä lisätään kokonaisvaltaisesti. On tärkeää lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoja ja valmiuksia kohdata rikoksen kohteeksi joutunut ikääntynyt. Yhtä tärkeää on vahvistaa poliisin, oikeusviranomaisten ja muiden turvallisuusalan ja väkivaltatyön ammattilaisten valmiuksia kohdata ikääntyneet ja ottaa heidän erityistarpeensa huomioon. Tämä tulee huomioida sekä täydennyskoulutuksessa että peruskoulutuksessa.
  3. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön valvontaa ja tukemista tehostetaan lainsäädännön keinoin sekä hyviä käytänteitä ja laatutyötä kehittämällä. Mallia voidaan hakea esim. ikäihmisille suunnattujen palvelujen eurooppalaisesta laadunkehittämisohjelmasta (ns. WeDO-hanke) tai Irlannin ohjeistuksesta koskien parhaita käytänteitä vapaaehtoisten, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien toimintaan liittyen (esim. turvallinen rekrytointi). Kotiin tuotavien palveluiden turvallisuuteen ja valvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.
  4. Rikosten uhrien tukipalveluiden kehittämisessä ja resursoinnissa otetaan huomioon ikääntyneiden erityistarpeet.
  5. Iäkkäiden rikosturvallisuuden tietopohjaa parannetaan. Ikääntyneiden uhrikokemusten tilastointia kehitetään ja tiedon vertailtavuutta parannetaan. Tiedon tarpeet saatetaan tiedoksi tilastoja ja tutkimuksia tekeville tahoille sekä oikeus- ja rikosasiain tilastoinnin yhteistyöryhmälle. Uhritutkimuksia kehitetään tiedonkeruumenetelmiltään iäkkäät uhrit nykyistä paremmin huomioon ottaviksi.

Suositusten taustalla on tiivistelmä lausunnoista, joita saatiin RTN:n työryhmän selvityksestä "Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäisy". Työryhmän ehdotuksiin suhtauduttiin lausunnoissa pääasiassa myönteisesti. Useat lausunnonantajat pitivät tärkeänä sitä, että ikääntyneiden turvallisuuskysymyksiin kiinnitetään huomiota. Osaamisen ja yhteistyön kehittämisen lisäksi lausunnoissa painotettiin mm. tiedonvälityksen tärkeyttä, palveluiden ikäsensitiivisyyttä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön valvontaa. Osa lausunnonantajista kritisoi sitä, että selvityksessä ei käsitelty maahanmuuttajien tai eri kulttuureja ja kieliryhmiä edustavien ikäihmisten tilannetta. Lisäksi aihealueen todettiin olevan niin laaja, että kattavien, maanlaajuisten ikääntyneen väestön turvallisuutta edistävien vaikutusten aikaansaaminen voi olla suuri haaste. -RK

Lisätietoa www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi.

 
Julkaistu 22.3.2013