Rikosseuraamuspalvelujen kustannustenjakoa selkeytettävä

Rikosseuraamusalan neuvottelukunnan mukaan rikosseuraamusasiakkaille suunnattujen palvelujen järjestämisvastuu ja kustannustenjako on epäselvä. Epäselvä tilanne saattaa johtaa palvelujatkumoiden katkeamiseen, mikä on sekä resurssien tuhlausta että vaarantaa seuraamusten täytäntöönpanon tavoitteiden toteuttamisen.

Neuvottelukunta toteaa kannanotossaan, että seuraamuksiin liittyvien toimintojen nykyistä järjestämisvastuuta ja kustannustenjakoa tulisi kartoittaa. Etenkin Rikosseuraamuslaitoksen ja kuntien kustannustenjakoa tulee selkeyttää erityyppisten palvelujen, muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen, järjestämisessä. Kustannustenjako kunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen välillä vaatii toimiakseen selkeitä vastuunjakosäännöksiä. Selkeät ja yhtenäiset toimintatavat loisivat paremman perustan kehittää edelleen kuntien ja Rikosseuraamuslaitoksen välistä yhteistyötä.

Neuvottelukunta haluaa myös kiinnittää huomiota siihen, että seuraavaan hallitusohjelmaan tulisi kirjata rangaistusten täytäntöönpanoa ja vapauttamisvaiheen suunnitelmallisuutta koskevia tavoitteita oikeuspolitiikan lisäksi myös hyvinvointipolitiikan tavoitteiksi.

Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen vaatii useiden hallinnonalojen panosta. Erityisesti uusintarikollisuuden vähentämiseen ja seuraamusten jälkeisten palvelujen turvaamiseen liittyviä tulostavoitteita tulisi asettaa oikeusministeriön hallinnonalan lisäksi myös sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja työministeriön hallinnonaloille. -RK

 
Julkaistu 22.3.2013