Timo Kerttula

Yksityisen turva-alan lainsäädännön uudistus etenee

Yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön kokonaisuudistus on parhaillaan käynnissä. Lainsäädäntöhanke on jaettu kahteen vaiheeseen. Hankkeen ensimmäistä, ns. kiireellistä vaihetta koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.12.2010. Tuolloin säädettiin mm. järjestyslaissa tarkoitettujen järjestyksenvalvojien asettamisoikeuden laajentamisesta. Järjestyksenvalvojia voidaan nyt asettaa aiempien alueiden lisäksi eräille uusille alueille.

Nyt on käynnissä hankkeen toinen vaihe. Sen perustana on pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman kirjaus yksityistä turva-alaa koskevan lainsäädännön selkiyttämisestä. Hankkeen toisen vaiheen tuotokset on tarkoitus saattaa hallituksen esityksenä eduskunnalle syysistuntokauden 2012 aikana.

Hankkeen asettamispäätöksessä toisen vaiheen tavoitteet on määritelty tarkemmin. Hankkeessa käsiteltäviin asiakokonaisuuksiin kuuluu mm. kysymys poliisin ja yksityisen turvallisuusalan välisestä työnjaosta. Lisäksi selvityksen ja mahdollisen säädösvalmistelun kohteina ovat vartijoiden ja järjestyksenvalvojien tehtävät, toimivaltuudet, toimialueet sekä valvonta ja koulutus. Erityiskysymyksenä hankkeen piiriin kuuluu kysymys ns. järjestyslaissa tarkoitettujen järjestyksenvalvojien oikeudellisesta asemasta. Tarkastelun kohteena ovat myös mm. turvasuojaustoiminta ja turvallisuuskonsultointi ja näiden toimintojen sääntely tulevaisuudessa.

Hankkeen ohjauksesta vastaa ohjausryhmä, jossa useat eri ministeriöt sekä Poliisihallitus ovat edustettuina. Varsinainen valmistelu tapahtuu virkatyönä sisäasiainministeriön poliisiosastolla. Parhaillaan hankkeessa on käynnissä eri tahojen kuuleminen. Alan etujärjestöjä ja sidosryhmiä on kuultu paitsi erikseen myös sisäasiainministeriössä 15.2.2012 järjestetyssä yleisessä kuulemistilaisuudessa. Sisäasiainministeriön hankesivujen (www.intermin.fi - yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön uudistaminen) kautta kuka tahansa voi antaa hankkeesta palautetta vastuuvalmistelijoille.

 
Julkaistu 9.3.2012