Mirka Smolej

Rikoksentorjuntaa urheilemalla

Vuoden 2011 Euroopan rikoksentorjuntakilpailun voittajaksi valittiin Saksan koulukiusaamisen ja -väkivallan vastainen Fairplayer-hanke. Suomea edusti ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevä Icehearts, joka sai kilpailussa kunniamaininnan innovatiivisimmasta rikoksentorjuntahankkeesta.

Euroopan rikoksentorjuntapalkinto (European Crime Prevention Award, ECPA) on jaettu vuodesta 1998 lähtien. Kansalliset rikoksentorjuntaelimet valitsevat vuosittaiseen kilpailuun maansa ehdokkaan. Voittaja saa 20 000 euroa ja pokaalin. Vuoden 2011 Puolan Varsovassa järjestetyn kaksipäiväisen konferenssin teemana oli Urheilu, tiede ja taide lasten ja nuorten rikosten ehkäisemisessä. Konferenssissa kuultiin 21 hanke-esittelyä eri Euroopan maista. Seuraavassa esitellään lupaavimpia urheiluaiheisia ECPA-kilpailuhankkeita.

Saksan voittajahanke vähentää kiusaamista

Kilpailun tämänvuotinen voittaja löytyi Saksasta. Fairplayer-hanke muistuttaa teemoiltaan vuoden 2009 voittanutta suomalaista KiVa Koulu -hanketta; se on kiusaamisen ja väkivallan vastainen ohjelma urheilullisin painotuksin. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä syrjintää ja kiusaamista vahvistamalla sosiaalisia ja moraalisia taitoja. Samoin kuin KiVa Koulu-hankkeessa, myös Fairplayerissä huomio kohdistetaan sivustakatsojiin ja kiusaamisen ryhmädynamiikkaan, ei pelkästään kiusaajan rankaisemiseen tai kiusatun tukemiseen. Pääkohderyhmänä ovat 11–15-vuotiaat ja heidän opettajansa.

Hanke koostuu käsikirjasta, joka sisältää mm. luokkaopetukseen yhditettäviä moduuleja ja opettajille järjestettävien työpajoja. Käsikirjan lisäksi hankkeessa on liikuntaosio, jossa nuoria valistetaan väkivallattomuuteen ja tunteiden hallintaan joukkueurheilun avulla. Toiminta voidaan joko sulauttaa koululiikuntaan tai urheiluseura voi toteuttaa sitä. Ohjelma perustuu liikunta- ja kehityspsykologiseen tutkimukseen liikunnan lukuisista myönteisistä vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Tällaisia ovat esimerkiksi fyysisen kunnon nousu ja konfliktinratkaisukeinojen kehittyminen. Fairplayer-hanke käynnistettiin Saksassa 2003, ja tieto sen vaikuttavuudesta perustuu kontrolloiduin koeasetelmin saatuihin tutkimustuloksiin. Hankkeen saksankieliset kotisivut ovat osoitteessa www.fairplayer.de.

Englannin hanke ehkäisee syrjäytymistä

Ison-Britannian hankkeen taustalla on Lontoossa sijaitsevan Charlton Athletic -jalkapalloseuran rappio huipulta unohduksiin 1980-luvulla. Alueella on paljon kasaantuneita ongelmia kuten nuorisorikollisuutta, syrjäytymistä, koulupudokkuutta, vahingontekoja sekä alaikäisten alkoholin käyttöä. Yhteisöllisillä toimilla seura saatiin kuitenkin virvoitettua uudelleen henkiin ja seuran nimeä kantava säätiö perustettiin 1992.

Nykyään säätiön toiminnassa on mukana vuosittain lähes 100 000 nuorta, joita valmentavat/ohjaavat 40 täysipäiväistä ja 150 osa-aikaista valmentajaa. Toiminta sisältää yli 50 erilaista urheilu- tai toimintamuotoa: jalkapallon lisäksi on nyrkkeilyä, tanssia, mentorointia, valistusta, erityisiin ongelmaryhmiin keskittynyttä toimintaa jne. Ohjelmaa toteutetaan sekä koulussa (esim. valistus) että vapaa-ajalla. Projektissa on myös etsivää työtä, jossa pyritään löytämään vaikeasti tavoitettavissa olevia ryhmiä, kuten kodittomia ja turvapaikanhakijoita.

Hankkeessa on perustettu 2006 lähtien moniammatillisia ohjausryhmiä, jotta tiedonvaihto tehostuisi ja viranomaiset tulisivat tietoiseksi yhteisön todellisista ongelmista, niiden sijainnista ja osapuolista. Hankkeen kaksivuotisessa, brittiyliopiston toteuttamassa laadullisessa arviointitutkimuksessa todettiin, että antisosiaalinen käytös (ASBO) väheni 27 % niillä alueilla, joissa ohjelma oli käytössä. Lisäksi nuorisorikollisuus väheni ja myös ohjelmaan osallistuneiden asenteissa havaittiin muutosta positiivisempaan suuntaan. Hanke on saanut useita tunnustuksia, esimerkiksi brittiläisen rikoksentorjuntapalkinnon Tilley Awardin vuonna 2007.

Hollannin hanke keskittyy riskinuoriin

Hollannin hanketta toteutetaan Hertogenboscin 140 000 asukkaan kaupungissa, jossa on arviolta 25 ongelmia ja rikoksia aiheuttavaa nuorisoryhmittymää. Nuorisorikollisuus on alueella maan keskiarvoon verrattuna korkeaa, ja erityisesti marokkolaistaustaisilla nuorilla on ollut vaikeuksia integroitua yhteisöön. Goalkeepers-ohjelmassa jalkapalloa käytetään välineenä kannustaa 10–17-vuotiaiden poikien positiivista käytöstä. Ohjelmaan valitaan korkean riskin nuoria, joilla on esimerkiksi häiriökäyttäytymisen historiaa tai jotka ovat jo joutuneet poliisin kanssa tekemisiin. Toiminnassa on ollut mukana satoja poikia.

Ohjelman keskeinen komponentti ovat säännöstö, jonka nuoret itse laativat itselleen. Jalkapallon pelaamisen lisäksi ohjelmassa on pelaamisen harjoittelua ja peliturnauksia. Ohjelmaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Mukana on mm. kolmannen sektorin järjestöjä, kaupungin liikuntavirasto, poliisi, ammattilaisjalkapalloklubi Den Bosch FC ja eri urheilujärjestöjä. Myös lasten ja nuorten vanhemmat ovat keskeisessä roolissa käytännön järjestelyissä. Hankkeella vaikuttaa olleen positiivisia vaikutuksia korkean riskin nuorten aktivoimisessa ja elämänlaadun parantamisessa, joskin suorien syy-seuraussuhteiden todentaminen on ollut hankkeessa haastavaa.

Belgian hankkeessa tuetaan etnisiä nuoria

Belgian hankkeessa on kyse paitsi jalkapallon pelaamisesta myös opiskelun tehostamisesta sekä tasapainoisen perhe-elämän ja hyvän kansalaisuuden saavuttamisesta. Tavoitteena on myös eri etnistä alkuperää olevien nuorten sosiaalinen integraatio. Ohjelmaa toteutetaan Brysselissä syrjäytymisuhan alla oleville 6–19-vuotiaille pojille, joita vuonna 2010 oli toiminnassa mukana 140. Toiminnan kohdealueella alle 25-vuotiaiden työttömyysprosentti on 56. Pojat edustavat 15 eri kansallisuutta. Tavoitteiden saavuttamiseen tähdätään ohjelmassa koulutyöskentelyä parantamalla, harrastamalla urheilua ja sisäistämällä sen arvot osaksi omaa elämää.

Ohjelmassa järjestetään koulunjälkeistä tukiopetusta, johon pojat voivat osallistua parantaakseen koulumenestystään. Myös ammattilaisten tarjoamaa psykososiaalista tukea käytöshäiriöiden hoitoon on tarjolla koko perheelle. Jalkapallovalmennuksesta vastaa tunnettu jalkapalloklubi RSC Anderlecht. Valmennus, opettaminen ja muut tukipalvelut toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Hankkeella on ollut vuodesta 2005 käytössään itsearviointiin perustuva lomakekysely, jonka avulla kerätyt tiedot ohjelman toteutuksesta ja vaikutuksista nuoriin ovat lupaavia.

Kilpailuhankkeiden kuvaukset ovat saatavilla verkkosivuilla www.eucpn.org – European Crime Prevention Award.

Kirjoittaja työskentelee oikeusministeriössä/rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristössä.

 
Julkaistu 9.3.2012