Sosiaalinen huono-osaisuus yleistä huumekuskeilla

Karoliina Karjalaisen väitöstutkimuksen tulokset osoittivat, että muuhun suomalaiseen väestöön verrattuna poliisin kiinniottamat huumerattijuopot ovat useammin matalasti koulutettuja, työttömiä tai työkyvyttömyyseläkkeellä sekä ilman perheen tukea olevia yksinasuvia tai eronneita. Ennenaikaisen kuoleman riski oli huumerattijuopumuksesta epäillyillä huomattavasti kohonnut, lähes kymmenkertainen muuhun väestöön nähden. Riski oli erityisen korkea päihteiden yliannostus-, väkivalta- tai itsemurhakuolemissa.

Huono-osaisuus näyttäytyi erityisen voimakkaana amfetamiineja käyttäneillä rattijuopoilla ja ennenaikaisen kuolleisuuden riski oli korkein päihteiden sekakäyttäjillä. Näiden lisäksi erittäin huolestuttava löydös oli huumerattijuoppojen laajamittainen laillisiin reseptilääkkeisiin kuuluvien bentsodiatsepiinien käyttö – useimmiten vielä yhdessä muiden päihteiden kanssa – sekä siihen yhteydessä ollut sosiaalinen vähäosaisuus ja kohonnut kuolleisuus. Poliisin tietoon tullut huumerattijuopumus on lisääntynyt Suomessa vuosina 1977–2007.

Tutkimuksesta saadut tulokset viittaavat huumerattijuopumukseen syyllistyneiden henkilöiden päihdeongelmiin ja hoidon tarpeeseen. Karjalainen näkee huumerattijuopumuksesta kiinnijäämisen olevan hyvä ajankohta päihteiden väärinkäyttäjien tavoittamiselle ja hoitoonohjaukselle. Huomiota pitäisi kiinnittää laittomien huumausaineiden käytön lisäksi yhä enemmän myös laillisten lääkkeiden mahdolliseen väärinkäyttöön ja siitä aiheutuviin ongelmiin.

Karjalaisen mukaan huumerattijuopumuksen, kuten yleensä päihteiden käytön, vähentämisessä ja ennaltaehkäisyssä sosioekonomisten ryhmien välisten erojen kaventaminen on merkityksellistä. Tärkeää on myös varhainen puuttuminen päihteiden käyttöön nuorten keskuudessa, sillä päihteiden käyttö aloitetaan usein varhain nuoruudessa ja suuri osa huumerattijuopoista on nimenomaan nuoria.

Tutkimuksessa yhdistettiin perusaineistona käytettyyn epäiltyjen rattijuopumustapausten rekisteriin sosiaalisiin taustatekijöihin ja kuolleisuuteen liittyviä tietoja muista kansallisista rekistereistä. Väitöskirjatutkimus on osa THL:ssä vuosina 2007–2010 toteutettua Rattijuopon elämänkaari -hanketta, joka puolestaan liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan Päihteet ja addiktio -tutkimusohjelmaan. -RK

 
Julkaistu 16.3.2011