Vapautuvan tuen ympyrät

Circles of support eli vapaasti suomennettuna ”tuen ympyrät” on Kanadasta lähtöisin oleva työskentelytapa, jonka avulla pyritään helpottamaan vankilasta vapautuvien siviiliin paluuta. Malli on saavuttanut virallisen aseman Kanadan lisäksi esimerkiksi Englannissa, jossa sitä on käytetty mm. seksuaalirikoksista tuomittujen kanssa työskennellessä jälkihuollon, valvonnan sekä riskien hallinnan työkaluna. Kanadassa tuen piirissä on erityisesti ollut henkilöitä, joiden siviiliin paluun ennustetaan epäonnistuvan olemattoman yhteisön tuen vuoksi ja joiden vapautumisen arvioidaan aiheuttavan laajaa mediahuomiota.

Tuen ympyrä on tehtävään erityisesti koulutetuista vapaaehtoisista koottu verkosto. Vapaaehtoiset työskentelevät yhdessä viranomaistahojen kanssa. Ammattilaisilla on keskeinen rooli vapaaehtoisten valinnassa, tapaamisten suunnittelussa ja ryhmän kouluttamisessa. Viranomaisverkosto voi koostua esimerkiksi tuettavan sosiaalityöntekijästä, psykologista sekä rikosseuraamusjärjestelmän edustajista. Usein tuen ympyrän käynnistäjänä on tuettavan ehdonalaisvalvoja.

Tuen tarpeessa olevat pyritään valitsemaan vankeus- tai muun laitosajan loppupuolella, jotta työskentely saadaan vauhtiin ennen vapautumista. Kokonaisuudessaan tukiprosessi on pitkä, jopa useita vuosia kestävä, mutta tukea vähennetään ajan myötä. Vapaaehtoiset tapaavat tuettavaa vuorollaan ja tapaamisia on jopa päivittäin. Koko verkosto kokoontuu kerran viikossa, jonka lisäksi vapaaehtoiset tapaavat toisiaan sekä tuen ympyrän koollekutsujaa ilman tuettavaa. Tuen ympyrän ohella tuettava osallistuu tarvittaessa hoitoon ja tapaa viranomaisia paikallisten käytäntöjen mukaan.

Vapaaehtoisten rooli on ohjaava ja kuunteleva. Keskeistä tuen ympyröissä on tiedon vaihdon avoimuus tuettavan, tukihenkilöiden ja viranomaistahojen välillä. Tukihenkilöt, joita ympyrässä on useimmiten kolmesta viiteen, avustavat tuettavaa lisäksi arkipäiväisten asioiden, kuten työnhaun tai raha-asioiden hoidossa.

Tuen ympyröiden perimmäisenä ideana on auttaa tuettavaa kehittämään elämänhallintaitoja sekä vähentää sosiaalista eristäytymistä ja syrjäytymistä ja sitä kautta vähentää tuettavan henkilön uusimisriskiä. Ideologialtaan tuen ympyrät ovat lähellä restoratiivista oikeutta. Ne tarjoavat tuettavalle mahdollisuuden kantaa vastuuta ja yhteisölle mahdollisuuden rakentaa turvallisempaa yhteiskuntaa. Tärkeää tuen ympyröiden roolin ymmärtämisessä on, etteivät ne korvaa rangaistusta vaan niitä käytetään rangaistusajan jälkeen vähentämään uusintarikollisuuden riskiä. /HR

Haaste 1/2010

 
Julkaistu 10.3.2010