Suurille kaupungeille laaditaan turvallisuusohjelma

Sisäasiainministeriö on asettanut hankkeen valmistelemaan suurille kaupungeille oman turvallisuusohjelman vuoden 2010 loppuun mennessä. Turvallisuusohjelma laaditaan yhteistyössä kaupunkien kanssa. Hanke etsii eri viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöhön malleja, jotka edistävät tietopohjaista johtamista ja toiminnan ohjausta, tukevat päätösten tehokasta jalkauttamista, vahvistavat kansalaisten osallistumista oman turvallisuutensa parantamiseen sekä edistävät paikallista turvallisuussuunnittelua.

Hankkeessa laaditaan myös yhteiset linjaukset, miten lasten ja nuorten turvallisuutta parannetaan ja nuorten häiriökäyttäytymistä vähennetään. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten tilanne otetaan erityistarkasteluun silloin, kun se poikkeaa normaalista. Lisäksi linjataan väkivallan vähentämisen toimintamalleja. Mielenterveysongelmiin ja alakulttuureihin liittyvä väkivalta samaten kuin ikääntyviin kohdistuva väkivalta sekä hoiva- ja huoltolaitosten turvallisuuden parantaminen otetaan huomioon. Myös rakentamiseen, kaavoittamiseen ja asuntopolitiikkaan paneudutaan. Hankkeessa valmistellaan esitys, miten asumisen ja asuinalueiden turvallisuutta voidaan parantaa.

Harvaanasutut alueet

Myös harvaanasuttujen alueiden turvallisuudesta on menossa hanke sisäisen turvallisuuden ohjelman puitteissa. Siihen liittyen järjestettiin helmikuussa Kajaanissa seminaari otsikolla Turvaverkot tiheämmäksi. Tavoitteena oli jakaa tietoa ja kokemuksia keinoista ja ratkaisuista, joilla voidaan turvata ja edistää harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta, elinvoimaisuutta ja hyvinvointia sekä edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta viranomaisten ja järjestöjen välillä.

Loppuvuonna ilmestyi myös kaksi julkaisua: tilanneraportti turvallisuudesta harvaanasutuilla alueilla ja raportti harvaanasuttujen alueiden asukkaiden turvallisuuskokemuksista. Lisäksi Pudasjärvi valittiin äskettäin hankkeen kokeilukunnaksi. /RK

Lisätietoa www.intermin.fi/sisainenturvallisuus.

Haaste 1/2010

 
Julkaistu 10.3.2010