Poliisin turvallisuustutkimuksessa ei suuria muutoksia

Poliisin valtakunnallisen turvallisuustutkimuksen mukaan suomalaisten turvallisuudentunne on jonkin verran heikentynyt vuodesta 2006 vuoteen 2009. Lisäksi kansalaisten huolenaiheita ovat taantuman myötä työttömyys ja syrjäytyneisyys. Kansalaisten mielestä turvallisuutta parannetaan parhaiten nuorisotoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia lisäämällä.

Keväällä 2009 tehdyssä kyselyssä selvitettiin mm. kansalaisten joutumista erilaisten rikosten kohteeksi kuluneen vuoden ja kolmen viime vuoden aikana. Reilu seitsemän prosenttia ilmoitti joutuneensa väkivallan kohteeksi kuluneen kolmen vuoden aikana. Osuus on kasvanut vuodesta 2006. Väkivallan uhriksi ovat joutuneet erityisesti 20–24-vuotiaat miehet, joista lähes joka viidennellä on uhrikokemuksia. Sen sijaan omaisuusrikosten kohteeksi joutuminen on hieman vähentynyt. Lisäksi kysyttiin, kuinka turvalliseksi ihmiset kokevat liikkumisen kotikuntansa keskustoissa tai omalla asuinalueellaan myöhään viikonloppuiltaisin. Edelleen viisi kuudesta kokee olonsa turvalliseksi omalla asuinalueellaan ja kaksi kolmesta keskusta-alueilla.

Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan myös poliisitoiminnan onnistumista. Kansalaiset arvioivat poliisin onnistuneen kokonaisuudessaan yhtä hyvin kuin vuonna 2006. Poliisi on onnistunut aiempaa paremmin selvittämään rikoksia, mutta liikenne- ja muun valvonnan koetaan hieman heikentyneen. Selvästi aiempaa heikommin poliisin arvioidaan onnistuneen lupapalvelujen hoitamisessa. Lupapalvelut hoidetaan kansalaisten mielestä kuitenkin edelleen kiitettävästi.

Kyselyssä selvitettiin myös poliisin eri palvelujen tärkeyttä kansalaisille. Tärkeimpänä pidetään hälytyspartioiden nopeaa saapumista sekä rikosten nopeaa selvittämistä sekä poliisin hyvää näkyvyyttä. Selvästi aiempaa suurempi osa pitää poliisin verkkopalveluja tärkeinä, mm. rikosilmoituksen tekemistä internetissä ja sähköistä ajanvarausta. Etenkin alle 20-vuotiaat pitävät tärkeänä mahdollisuutta keskustella poliisin kanssa internetin keskustelupalstoilla.

Poliisin turvallisuustutkimus tuottaa laaja-alaisesti paikallista tietoa turvallisuusasioista ja täydentää muita turvallisuus- ja uhritutkimuksia. Käsityksiä turvallisuudesta voidaan hyödyntää esimerkiksi kuntien turvallisuussuunnittelussa. Tutkimus toteutettiin satunnaisotantaan perustuvana postikyselynä maalis-huhtikuussa 2009. Vastaajia oli noin 46 000 ja vastausprosentti 41. Siihen saattoi vastata myös poliisin verkkosivuilla. Kysely tehtiin nyt kolmannen kerran. /RK

Suomi – Euroopan turvallisin maa? Poliisin ylijohdon julkaisut 7/2009. www.poliisi.fi/julkaisut.

Haaste 1/2010

 
Julkaistu 10.3.2010