Koulun turvallisuussuunnitteluun ohjeita

Koulujen turvallisuuden parantamista pohtinut työryhmä ehdottaa opetusministeriölle turvallisuusoppaan laatimista kouluille. Siinä annettaisiin ohjeita oppilaitosten riskinarviointiin ja turvallisuussuunnitteluun.

Työryhmän mukaan oppilaitosten tulisi koota kaikki turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat turvallisuuskansioon. Turvallisuussuunnitelmien tulisi pohjautua riskinarviointiin, joka tehdään koulukohtaisesti koulun ja viranomaisten yhteistyönä. Kouluilla on oltava turvallisuusorganisaatio, jossa on selkeästi jaettu vastuut. Sisäasiainministeriön asettama työryhmä teki myös useita oppilaitosten rakenteelliseen turvallisuuteen liittyviä ehdotuksia mm. pakoteistä ja kuulutus- ja paloturvallisuusjärjestelmistä. Myös tallentavaa kameravalvontaa ja kulunvalvontajärjestelmiä esitetään harkittavaksi riskinarvioinnin perusteella.

Työryhmä pitää tärkeänä koulun ja kodin yhteistyön tiivistämistä. Vanhemmille tulisi lukuvuoden alussa tiedottaa pääperiaatteet koulun käytännöistä vaaratilanteissa. Opettajakoulutuksessa tulisi olla nykyistä enemmän turvallisuuskoulutusta sekä varhaiseen puuttumiseen liittyvää koulutusta. Lisäksi kouluilla tulee säännöllisesti harjoitella toimintaa erilaisissa vaaratilanteissa.

Työryhmän suositukset koskevat perusopetusta ja toisen asteen opetusta. Niitä voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Sisäisen turvallisuuden ohjelman puitteissa on käynnissä korkeakoulujen turvallisuushanke.

Useita toimenpiteitä on jo käynnistetty. Poliisilla on ohjeistus kouluampumis- ja uhkaustilanteita varten. Poliisi, pelastustoimi ja opetushallinto ovat käynnistäneet koulujen henkilökunnan turvallisuuskoulutuksen. Poliisi ja pelastustoimi ovat nimenneet kouluille yhteyshenkilöt, jotka toimivat koulujen turvallisuuden asiantuntijoina ja opastavat kouluja. /RK

Haaste 1/2010

 
Julkaistu 10.3.2010