Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta yleistä

Suuri osa yläasteiden opettajista on joskus kokenut häirintää tai väkivaltaa oppilaiden taholta. Oppilaan loukkaavaa käytöstä koki vähintään kerran lähes puolet (45 %) yläasteiden opettajista lukuvuonna 2007–2008. Väkivallan uhkaa koki 7, väkivaltaa 4 ja seksuaalista häirintää 3 prosenttia. Lisäksi muuta häirintää, kuten häirintäsoittoja ja opettajan omaisuuteen kohdistuneita vahingontekoja, oli kokenut lähes joka kymmenes. Joskus uransa aikana tekoja on kokenut tätäkin useampi opettaja.

Fyysinen väkivalta liittyi tyypillisesti tilanteisiin, joissa oppilas ei halunnut toimia opettajan ohjeiden mukaan tai joissa opettaja huomautti oppilaalle epäasiallisesta käytöksestä. Väkivaltaa kohdistui opettajiin myös usein tilanteissa, joissa opettaja oli mennyt väliin oppilaiden keskinäiseen kiistaan tai rauhoittamaan muuten aggressiivisesti käyttäytyvää oppilasta.

Oppilaan huoltajan loukkaavaa käytöstä oli kokenut joka kymmenes opettaja lukuvuonna 2007–2008; väkivallan uhkaa tältä taholta oli kuitenkin kokenut hyvin harva (0,5 %). Huoltajat uhkailivat opettajia myös jonkin verran oikeudellisilla toimenpiteillä.

Häirintä ja väkivalta oli lähes yhtä yleistä mies- ja naisopettajia kohtaan. Naisopettajiin kohdistui jonkin verran enemmän loukkaavaa käyttäytymistä ja seksuaalista häirintää, kun taas miesopettajat kokivat enemmän väkivaltaa, sen uhkaa ja muuta häirintää. Erityisopettajilla oli kolminkertainen riski muihin verrattuna joutua oppilaiden väkivallan tai sen uhan kohteeksi. Myös opettajan nuori ikä lisäsi tätä riskiä.

Ongelmat samalla tasolla kuin 10 vuotta sitten

Vuoden 2008 kyselyn tuloksia voidaan joiltakin osin verrata vuoden 1997 vastaavaan tutkimukseen. Opettajien kohtaaman häirinnän ja väkivallan määrä on pysynyt melko vakaana. Loukkaavassa käyttäytymisessä ja häirinnässä on tapahtunut jonkin verran laskua, kun taas väkivalta ja sen uhka on hieman yleistynyt. Loukkaavassa käyttäytymisessä ja häirinnässä tapahtunut lasku koskee selkeämmin naisopettajia, väkivallan ja uhkailun yleistyminen puolestaan jonkin verran enemmän miesopettajia.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tiedot perustuvat keväällä 2008 tehtyyn opettajakyselyyn, johon vastasi 1 496 suomenkielisten yläasteiden opettajaa eri puolilta Suomea. Vastanneista naisia oli 69 ja miehiä 31 prosenttia. Vuonna 1997 kyselyyn vastasi 897 opettajaa. Uhrikyselyjä tehdään, koska vain pieni osa häirintä- ja väkivaltatilanteista tulee viranomaisten tietoon ja sitä kautta tilastoihin. -RK

Venla Salmi & Janne Kivivuori: Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta 2008. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkojulkaisuja 10/2009, www.optula.om.fi.

 
Julkaistu 10.3.2009