Kouluväkivallan ehkäisemiseksi käynnistetty laajasti toimia

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän mukaan eri hallinnonaloilla on käynnistetty yhteensä yli sata toimenpidettä Jokelan ja Kauhajoen kaltaisten väkivallantekojen ennaltaehkäisemiseksi, varautumisen parantamiseksi ja jälkihoidon tehostamiseksi.

Esimerkiksi useita lainsäädännön uudistamiseen tähtääviä hankkeita on käynnistynyt, mm. ehdotus rikoslakiin sisällytettävistä säännöksistä murhan ja törkeän pahoinpitelyn valmistelun kriminalisoimiseksi. Myös poliisin oikeus saada tietoa rikosten valmistelusta internetympäristössä selvitetään.

Aselakia uudistava hanke on asetettu ja poliisilaitosten aseasioita käsittelevät henkilöt on koulutettu. Aserekisterin uudistaminen on käynnistynyt.

Koulujen pelastussuunnitelmat uusitaan ja kouluille, poliisille ja pelastustoimelle annetaan uudet uhkatilanteita koskevat toimintaohjeet. Myös koulujen nimikkopoliisijärjestelmä käynnistetään.

Nettinuorisotyötä on tarkoitus laajentaa ja verkkonuorisotyö laajenee valtakunnalliseksi palveluksi. Opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat myöntäneet siihen rahoitusta. Poliisin verkkoseurantaa on tehostettu ja siihen saadaan lisäresursseja. Yhteistyö verkon omavalvonnan tehostamiseksi on käynnissä.

STM on käynnistänyt mielenterveyspalvelujen ikärajojen yhtenäistämisen ja suunnittelee määrärahoja lasten ja nuorten mielenterveystyöhön. STM on myös laatinut esityksen neuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevaksi asetukseksi. Laajoissa terveystarkastuksissa arvioitaisiin lapsen tai nuoren terveydentilan lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointi. Asetuksessa olisi myös säännökset lapsen, nuoren ja perheen erityisen tuen tarpeen tunnistamiseksi. Lisäksi STM:n ja OPM:n oppilashuoltotyöryhmä on määrittämässä mm. oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmän roolia koulun yleisen turvallisuuden edistämisessä.

Jälkihoidon varmistamiseksi valtio on osoittanut lisämäärärahoja Tuusulan kunnalle ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Lisäksi työryhmä arvioi avun tarvetta sekä koordinoi ja kehittää jälkihoitoa. -RK

 
Julkaistu 10.3.2009