Rikosasioiden käsittelyn sujuvoittamisen keinoja selvitetty

Professori Matti Tolvanen on selvityshenkilönä arvioinut poliisin, syyttäjälaitoksen ja käräjäoikeuksien käytäntöjä rikosasioiden käsittelyssä ja ehdottaa raportissaan keinoja, miten rikosasioiden käsittelyaikoja voitaisiin lyhentää ja parantaa prosessin toimivuutta.

Oikeusministeriön ja sisäministeriön tilaamassa selvityksessä korostetaan yhteistyön lisäämistä rikosketjun toimijoiden välillä. Myös rikossovittelun täysimääräistä hyödyntämistä pidetään tärkeänä.

Poliisin ja syyttäjän yhteistyötä esitutkintavaiheessa tulisi edelleen tehostaa myös keskivakavissa rikoksissa. Niissä tutkinnanjohtajien tulisi ottaa aktiivisempi rooli esitutkinnan laadun varmistamiseksi. Esitutkinnan johtamista ei esitetä siirrettäväksi poliisilta syyttäjälle, mutta syyttäjän asiantuntemusta tulisi hyödyntää entistä enemmän. Myös rikoksesta epäillyn avustaja ja muidenkin asianosaisten avustajat tulisi ottaa tehokkaammin mukaan jo esitutkintavaiheessa.

Rikosasian valmistelua käräjäoikeudessa pitäisi kehittää. Jo valmisteluvaiheessa voitaisiin yksilöidä ne asiat, joista tulee esittää näyttöä pääkäsittelyssä. Tulisi myös harkita mahdollisuutta säätää tuomioistuimelle oikeus asettaa määräaika todisteen esittämiselle, jotta se otetaan huomioon oikeudenkäynnissä. Nykyisin tämä on mahdollista riita-asioissa.

Tekniikan hyödyntämistä olisi lisättävä tallentamalla jo esitutkinnassa kuulustelut videolle. Olisi myös pohdittava esitutkinnassa tehtyjen tallenteiden hyödyntämistä niin, että asianosaisia ja todistajia tarvitsisi kuulla tuomioistuimessa vain silloin, kun heille halutaan tehdä täydentäviä kysymyksiä. Tämä olisi merkittävä periaatteellinen muutos nykyiseen käytäntöön.

Syyteneuvottelun soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi. Selvityksessä ehdotetaan myös harkittavaksi perusteluvelvollisuuden keventämistä tuomioissa ja esitutkinnan rajoittamispäätöksissä. Jossain määrin olisi mahdollista siirtää asiaryhmiä rikosprosessista hallinnolliseen menettelyyn. Lisäksi voitaisiin harkita joidenkin vähäisten tekojen rangaistavuuden poistamista.

Matti Tolvanen: Rikosketjun LEAN-hanke. Selvityshenkilön raportti. Oikeusministeriön julkaisuja 2020:6.

 
Julkaistu 27.3.2020
Sivun alkuun |