Haasteen uutiskirje 4/2016

Haaste-lehden 4/2016 teemana on maahanmuutto. Teemanumeron artikkelit käsittelevät etnisen sensitiivisyyden viimeaikaisia kehityssuuntia kriminaalipoliittisissa keskusteluissa. Numerossa tarkastellaan mm. sitä, miten etnisyys näkyy rikostilastoissa ja miten sitä voidaan selittää. Artikkelit kertovat myös siitä, miten rikosten ennaltaehkäisyssä on panostettu eri väestöryhmien välisten suhteiden parantamiseen sekä ennakkoluulojen vähentämiseen.

Päivi Honkatukia: Maahanmuutto kriminaalipolitiikan kysymyksenä

Riikka Kostiainen: Yhdenvertaisuuden edistäminen vahvalla pohjalla

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Hän arvioi, että vuonna 2015 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain uudet syrjintäperusteet ja valtuutetun laajempi toimivalta ovat parantaneet mahdollisuuksia puuttua syrjintään, arvioi. Suomen uusi turvapaikanhakijatilanne näkyy myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminnassa, esimerkiksi ihmiskaupan riski on kasvanut.

Mikko Aaltonen, Martti Lehti & Hannu Niemi: Maahanmuuttajat ja rikollisuus

Maahanmuuttajien tekemien rikosten suhteellinen määrä on kymmenen vuoden aikana laskenut, joskin rikollisuustaso on pysynyt korkeampana kuin Suomen kansalaisten. Eri maahanmuuttajaryhmien välillä on suuria eroja rikollisuustasossa ja rikoksen uhriksi joutumisen riskissä.

Helena Huhta: Etnisyys muurien sisällä

Vankirakenne on muuttunut suuresti viime vuosikymmeninä. Väitöstutkimuksessa selvitetään, millä tavoin etnisyys ilmenee suomalaisessa vankilassa. Tarkasteltavana ovat mm. vankien väliset sekä vankien ja henkilökunnan väliset suhteet ja vankilassa selviytymisen keinot.

Leena-Kaisa Åberg: Paperittomat rikoksen uhrina

Rikosprosessiin lähteminen on monesta syystä vaikeaa. Rikoksen uhriksi joutunut paperiton henkilö johtuu miettimään muun muassa, johtaako rikosilmoituksen tekeminen poliisille maasta käännytykseen.

Tarja Mankkinen: Uskontokunnat tekevät yhteistyötä väkivallan ehkäisemiseksi

Uskontojen välinen yhteistyö ja viranomaisten ja uskontojen välinen yhteistyö on yksi keino rikkoa vastakkainasettelua ja lisätä vuorovaikutusta yhteiskunnassa.

Mia Luhtasaari: Trust-hanke edistää hyviä väestösuhteita

Asenteet ja vuorovaikutussuhteet vaikuttavat turvallisuudentunteeseen sekä kykyyn ja haluun osallistua yhteiskuntaan. Oikeusministeriön Trust-hanke pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja eri väestöryhmien välistä vuorovaikutusta seitsemällä vastaanottokeskuspaikkakunnalla.

Sonja Tanttari: Hankkeita maahanmuuttajien parissa

Suomessa on käynnissä monia kriminaalipolitiikkaankin liittyviä kiinnostavia hankkeita, joissa pyritään tarttumaan haasteisiin, joita maahanmuuttajat kohtaavat. Esimerkiksi Helsingissä kokeillaan uudenlaisia nuorisotyön malleja maahanmuuttajanuorten parissa ja poliisilaitos tarjoaa nuorille työhön tutustumisen tilaisuuksia toiveenaan saada heidät kiinnostumaan poliisin ammatista. Pirkanmaalla pyritään tuomaan näkyväksi kunniakulttuuriin liittyviä ongelmallisia ilmiöitä. Pakolaisneuvonta puolestaan pyrkii kehittämään turvapaikanhakijoiden oikeudellista neuvontaa ja heikoimmassa asemassa olevien tunnistamista.

Painetun lehden 4/2016 sisällysluettelo

--------------------------------------------------------------

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 16.12.2016
Sivun alkuun |