Haasteen uutiskirje 4/2014

Haaste-lehdessä 4/2014 on teemana lapsi. Kirjoitukset käsittelevät mm. lasten kokemaa väkivaltaa, lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen keinoja, lastensuojelua sekä lasten ja alaikäisten kohtaamista rikosprosessissa.

Juha Kääriäinen: Huoli lapsista

Lapsiin kohdistuva väkivalta koskettaa moraalisia tunteitamme ja kun jotain kohtalokasta tapahtuu, unohtuu helposti, että paljon myönteistä on tapahtunut lähihistoriassamme

Riikka Kostiainen: Lapsen oikeus elää ilman väkivaltaa

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täytti marraskuussa 25 vuotta. Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Heikki Sariola on seurannut urallaan, kuinka lapset ovat tulleet ihmisoikeusajattelun piiriin. Nykyään lapsiin kohdistuvat rikokset, myös lievät, otetaan vakavasti ja niihin puututaan eri tavalla kuin aikaisemmin. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta on helpompi puhua kuin ennen, mutta on tullut myös uusia tabuja, jotka liittyvät vähemmistöryhmiin.

Monica Fagerlund & Marja Peltola: Lasten ja nuorten väkivaltakokemuksissa laskeva trendi

Väkivalta koskettaa lähes kaikkia lasten ja nuorten elämänalueita, ja he myös näyttävät joutuvan väkivallan uhreiksi aikuisia useammin. Vaikka lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta on yhä valitettavan yleinen ilmiö Suomessa, lapsiuhritutkimusten mukaan selkein yksittäinen kehitystrendi väkivaltakokemuksissa on myönteinen: väkivaltakokemusten määrä on suhteellisen johdonmukaisesti laskenut vuosien 1988, 2008 ja 2013 välisenä aikana.

Noora Ellonen: Väkivalta äitien ja lasten välisten ristiriitojen ratkaisussa

Äidinrakkauteen ajatellaan luonnostaan kuuluvan halu suojella omia lapsia kaikelta pahalta. Näin varmasti onkin, mutta arkinen todellisuus on useissa lapsiperheissä toinen: Osa suomalaisista äideistä turvautuu fyysiseen väkivaltaan kasvattaessaan lapsiaan. Artikkelissa tarkastellaan äitien lapsiinsa kohdistamaa fyysistä väkivaltaa tutkimustiedon perusteella. Tulokset perustuvat pienten lasten vanhemmille tehtyyn kyselytutkimukseen.

Noora Ellonen & Anna Heinonen: Ilmoitusvelvollisuuden muutoksilla ollut merkitystä

Lasten kanssa työskentelevät ovat velvollisia ilmoittamaan lastensuojelun viranomaisille, jos heille on työssään herännyt epäilys lapseen kohdistuneesta väkivallasta. Lastensuojelulain muutoksen jälkeen lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt merkittävästi, kuten myös ilmoitukset poliisille lapseen kohdistuvan väkivallan epäilystä.

Tarja Pösö: Lastensuojelun onnistumiset ja epäonnistumiset

Julkisuudessa käydään keskustelua, miten lastensuojelun epäonnistumisia tulisi ehkäistä. Keskustelu on tärkeää, koska se tuo näkyviin sitä normatiivista kenttää, johon lastensuojelu sijoittuu. Lasten suojelemista hyväksikäytöltä ja väkivallalta halutaan tukea mutta samanaikaisesti toivotaan, että lastensuojelu käyttää toimivaltaansa vain "oikeissa" ongelmatilanteissa. Väärin kohdennettu tuki saa usein perheen valvomisen leiman ja lastensuojelu epäammattimaisen toiminnan kuvan. Toisaalta puuttumattomuudella voi olla kohtalokkaita seurauksia lapsille.

Minna Tikka: Arvostus ja ymmärrys avaimina nuoren kohtaamiseen

Tutkija Elsa Saarikkomäki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta ja löytävän nuorisotyön projektipäällikkö Heikki Turkka Aseman lapset ry:stä korostavat nuoren kanssa toimivien viranomaisten riittävää vuorovaikutusosaamista ja kykyä mukautua eri olosuhteissa.
Johdattelu on riski lasta haastatellessa
Julia Korkman HUS:n Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisesta osaamiskeskuksesta kohtaa työssään lapsia, jotka on tärkeää saada kertomaan avoimesti kokemuksistaan. Kuitenkin juuri lapsen haastattelussa johdattelun vaara on suuri. Korkman kertoo, mitä lasta haastatellessa tulee ottaa huomioon ja kuinka vuorovaikutus toteutuu oikeusprosessissa.

Jukka-Pekka Takala: Kotipalvelu voi estää lasten surmia

Rikoksentorjunta-palstalla arvioidaan keinoja vähentää lapsiin kohdistuvia henkirikoksia.

Painetun lehden sisällysluettelo 4/2014

------------------------------------------------------------------------------------

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 12.12.2014
Sivun alkuun |