Haasteen uutiskirje 3/2014

Haaste-lehdessä 3/2014 on teemana liikenne kriminaalipolitiikan näkökulmasta. Kirjoitukset käsittelevät mm. liikennerikosten seuraamusjärjestelmän uudistustarpeita, rattijuopumusten uusimisen ehkäisyä ja liikenneturvallisuuden parantamista.

Juha Kääriäinen Tieliikenteen turvallisuudessa on parannettavaa

Tieliikenteessä kuolee Suomessa vuosittain noin 250–300 henkilöä. Vaikka liikennekuolemien määrät ovat olleet laskussa samalla kun liikennesuoritteet ovat kasvaneet, meillä on paljon parannettavaa.

Riikka Kostiainen: Liikenneturvallisuuden edunvalvoja

Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvaisen mielestä liikennerikosten ehkäisyssä tarvitaan toimivaa lainsäädäntöä ja sen tueksi uskottavaa valvontaa ja elävää viestintää. Uusi tekniikka tarjoaa liikenneturvallisuustyölle paljon mahdollisuuksia, mutta myös lainsäädännön pitää pysyä kehityksessä mukana, jotta nämä mahdollisuudet saadaan käyttöön.

Matti Tolvanen: Liikennerikospolitiikan perusteesit: Turvallisuus ja oikeusturva

Liikennepolitiikalla tavoitellaan ensinnäkin turvallisempaa liikennettä eli vähemmän kuolleita ja vammautuneita liikenteessä. Tämä tavoite on keskeinen myös rikospolitiikassa ja rikosoikeudessa. Myös ympäristöhaittojen vähentämisellä on liittymäkohtia rikosoikeuteen. Kolmantena liikennepolitiikan tavoitteena on ihmisten liikkumisoikeuden turvaaminen. Tässäkin rikosoikeus voi olla liikennepolitiikan tukena. Neljäs liikennepolitiikan tavoite, Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen, liittyy liikennerikospolitiikkaan lähinnä työturvallisuuden ja työaikojen valvonnan alueella.

Kimmo Kiiski: Tieliikennelainsäädäntöä uudistetaan

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla on käynnistetty syksyllä 2013 tieliikennelainsäädännön uudistamishanke. Vuosien mittaan on tullut selväksi, että lainsäädäntökokonaisuus on paikoitellen vanhentunut. Myös tieliikenteen seuraamusjärjestelmää uudistetaan. Merkittävä kysymys on, tulisiko seuraamusjärjestelmän rikosoikeuteen perustuvaa rakennetta muuttaa.

Aarne Kinnunen: Rattijuopumus politiikan tavoitteiden ristivedossa

Alkoholin käyttö liikenteessä on monisyisempi asia kuin vain rangaistavan alkoholipitoisuusrajan määrittely. On analysoitava rattijuopumuksen yleisyyttä ja ilmaantuvuutta sekä siihen syyllistyvien ja rikoksen uusivien erityispiirteitä sekä tarkasteltava rattijuopumuksen valvontaa, seuraamuksia ja kustannuksia.

Tuula Kekki: Rattijuopumukseen tehostettua puuttumista puheen keinoin

Nuorten rattijuopumukset nousevat usein esiin, kun pohditaan tieliikenteen turvallisuutta. Tie selväksi -toimintamallin ideana on tarjota alle 25-vuotiaille rattijuopumuksesta kiinnijääneille tukea ja ohjausta matalan kynnyksen ja nopean puuttumisen periaatteilla. Toimintamallissa poliisi ja sosiaali- ja terveystoimi tekevät yhteistyötä päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi mini-intervention keinoin.

Riikka Kostiainen: Lääkärin rooli kasvamassa liikenneturvallisuustyössä

Liikennelääketieteen professori Timo Tervo toivoo lääkäreiden puuttuvan rohkeammin potilaansa ajokykyyn. Ajoterveysvalvontaan tarvitaan lisää velvoittavuutta ja tueksi ilmoitusrekisteriä. Myös lääkärien koulutusta ajoterveysasioissa pitäisi lisätä.

Marita Löytty: Liikenteen turvallisuustyössä Suomessa ja Ruotsissa eroja

Eurooppalaisessa vertailussa Suomi on tieliikenneturvallisuuden keskikastissa kuolemien suhteellisella määrällä mitattuna. Ruotsi sen sijaan oli tällä perusteella edelleen Euroopan turvallisin maa vuonna 2013. Ruotsissa on liikenneturvallisuuden suhteen "nollavisio".

Jukka-Pekka Takala: Kiertoliittymä, rikosten tilannetorjunta ja rikosten sosiaalinen ehkäiseminen

Rikoksentorjunta-palstalla pohditaan, miten tieliikenteen kiertoliittymä liittyy rikosten tilannetorjuntaan. Rikosten sosiaaliselle ehkäisemisellä ja tilannetorjunnalla on enemmän kosketuspintaa kuin usein ajatellaan.

Nettivinkkejä asukkaiden osallistumisesta ja rikoksentorjuntanäkökulmien ottamisesta huomioon kaupunkisuunnittelussa

Sisällys 3/2014

Painetun lehden sisällysluettelo

------------------------------------------------------------------------------------

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 26.9.2014
Sivun alkuun |