Haasteen uutiskirje 2/2017

Haaste-lehden 2/2017 teemana on ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäisy. Ikääntyneiden määrän kasvun myötä myös heihin kohdistuvat rikokset ovat lisääntyneet. Kuitenkin yli 65-vuotiaisiin kohdistuu suhteellisesti vähemmän rikoksia kuin nuorempiin ikäryhmiin. Artikkeleissa kerrotaan ikäihmisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ja hyväksikäytöstä ja etsitään keinoja estää tällaista tapahtumasta. Tästä numerosta alkaen Kriminologia- ja Rikoksentorjunta-palstoja tuotetaan uusin voimin ja uutena käynnistyy Kyberrikokset-palsta.

Päivi Honkatukia: Mummoenergiaa kriminaalipolitiikkaan

Riikka Kostiainen: Käräjäsaleissa kohdataan tukiverkoista pudonneita
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtaja, Helsingin syyttäjänviraston apulaispäällikkö kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski. Hän painottaa varhaista puuttumista lasten ja nuorten vaikeaan tilanteeseen ja mahdollisuuksien tarjoamista heille. Rikosten ennaltaehkäisy on kansantaloudellisestikin kannattavaa.

Petri Danielsson & Juha Kääriäinen: Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja rikoksen pelko
Kansallinen rikosuhritutkimus osoittaa, että 65–74-vuotiaat kokevat olennaisesti vähemmän väkivaltaa ja uhkailua kuin nuoremmat ikäryhmät. Tällä ikäryhmällä väkivallan pelkokin on verraten matalalla tasolla. Yli 75-vuotiaiden turvallisuutta ei ole uhritutkimuksissa selvitetty.

Sirkka Perttu: Huomiota ikääntyneiden kokemaan lähisuhdeväkivaltaan
Ikääntyneiden osuuden kasvu väestöstä nostaa esiin ikääntyneiden oikeudellisia ja turvallisuuskysymyksiä. Kotona asuvat ikääntyneet kohtaavat erilaisia riskejä ja heidän turvallisuudestaan huolehtiminen tuo haasteita myös sosiaali- ja terveydenhuollolle. Euroopan ja Suomen harmaantuessa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat kotona asuvat vanhat naiset.

Leena Serpola-Kaivo-oja: Suvanto-linja auttaa kaltoinkohtelua kokeneita ikääntyneitä
Ikäihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa voitaisiin ehkäistä puuttumalla niihin olosuhteisiin, joissa perheet elävät. Suvanto ry. auttaa ikääntyneitä sekä puhelimessa että henkilökohtaisesti pääkaupunkiseudulla ja Oulussa.

Sonja Tanttari: Ikääntyneisiin kohdistuu yhä enemmän petosrikoksia
Petosrikosten määrä on 2010-luvulla ollut Suomessa kasvussa. Petosten kohteeksi joutuu usein ikäihmisiä ja iäkkäiden asianomistajien määrä on lisääntynyt viime vuosina.

Sonja Tanttari: Pankeille ohjeita taloudellisen hyväksikäytön tunnistamiseen
Suvanto-yhdistyksen Tikka-hankkeessa kartoitettiin keinoja ikääntyneiden henkilöiden taloudellisen hyväksikäytön tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi. Hyväksikäyttö voi tulla ilmi esimerkiksi pankkiasioinnin yhteydessä.

Aila Heusala: Maistraatin keinot puuttua taloudelliseen hyväksikäyttöön
Ikääntyneen tai muun toimintakyvyltään rajoittuneen ihmisen taloudellinen hyväksikäyttö näkyy maistraattien toiminnassa edunvalvojan määräämisasioiden yhteydessä.

Minna Piispa: Sivustakatsojat mukaan rikosten ehkäisyyn
Rikoksentorjunta-palstalla pohditaan sivustakatsojien roolia rikosten ehkäisyssä. Sivustakatsojiin keskittyvissä hankkeissa on saatu hyviä tuloksia. Lähestymistapaa on käytetty sukupuolistuneen väkivallan, perheväkivallan ja kouluväkivallan ehkäisyssä.

Janne Kivivuori: Rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokanta
Kriminologia-palstan aiheena on uusi rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokanta. Se pyrkii tukemaan kokeilukulttuuria ja lisäämään arviointitutkimuksen arvostusta.

Mikael Albrecht: Lunnastroijalaisten hyökkäys
Kyberrikokset-palstan aiheena on haittaohjelmat.

Painetun lehden 2/2017 sisällysluettelo

--------------------------------------------------------------

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 2.6.2017
Sivun alkuun |