Haasteen uutiskirje 2/2014

Haaste-lehdessä 2/2014 on teemana sosiaalinen media. Lehdessä on runsaasti myös muita aiheita käsitteleviä ajankohtaisia artikkeleita. Verkkolehteen poimituissa artikkeleissa käsitellään poliisitoimintaa sosiaalisessa mediassa, siellä tapahtuvaa rikollisuutta sekä sosiaalisen median hyödyntämistä viranomaisviestinnässä, rikosuhrityössä ja nuorisotyössä. Lisäksi mukaan on poimittu artikkeli naisten kokemasta väkivallasta EU:ssa, jossa tarkastellaan myös kyberhäirinnän kokemuksia.

Juha Kääriäinen: VERKON VAARAT JA MAHDOLLISUUDET
Sosiaalisen median ja ylipäätään tietoverkkojen huima kehittyminen on tuonut mukanaan aivan uudenlaisia uhkia ja mahdollisuuksia kansalaisten turvallisuuden näkökulmasta.Tietoverkot ja sosiaalinen media mahdollistavat monenlaisia uusia rikollisuuden muotoja. Toisaalta sosiaalinen media voi tarjota uusia keinoja rikosten ennaltaehkäise-miseksi ja selvittämiseksi.

Riikka Kostiainen: SOSIAALINEN MEDIA PITÄÄ POLIISIN KIIREISENÄ

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haasteltavana nettipoliisi-toiminnan käynnistäjä, ylikonstaapeli Marko Forss Helsingin poliisilaitokselta. Hän näkee isona haasteena poliisityön kannalta sosiaalisen median käytön pirstaleisuuden. Hänen mielestään tarvitaan enemmän EU-tasoista yhteistyötä ja proaktiivisempaa otetta esimerkiksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyyn.

Robin Lardot & Klaus Kaartinen: RIKOKSIA VERKOSSA

Sosiaaliseen mediaan liittyvät rikokset ovat moninaisia. Miten sosiaalinen media auttaa tietomurroissa ja esimerkiksi petosrikollisuudessa sekä miten sitä käytetään rikostorjunnassa ja millaisia haasteita tähän liittyy. Erityisen haasteen luo näiden palveluiden kansainvälinen luonne.

Terhi Kankaanranta, Kari Pylväs & Laura Hokkanen: SOSIAALINEN MEDIA TÄYDENTÄÄ HÄTÄTILANTEIDEN VIESTINTÄÄ

Pelastusopisto ja Poliisiammattikorkeakoulu toteuttivat vuonna 2013 tutkimushankkeen "Sosiaalinen media ja älypuhelinsovellukset kansalaisten avuksi hätätilanteissa". Artikkelissa tarkastellaan, millaisia uusia mahdollisuuksia ja haasteita sosiaalinen media tuo viranomaisviestintään perinteisiin viestintätapoihin verrattuna. Sosiaalinen media tulisi nähdä nykyisiä viestintätapoja täydentävänä välineenä.

Nina Vaaranen-Valkonen, Pia Tuovinen & Maatu Arkio: SOSIAALINEN MEDIA AUTTAMISESSA JA ASENTEISIIN VAIKUTTAMISESSA

Rikosuhripäivystykselle sosiaalinen media tarjoaa uusia mahdollisuuksia jakaa tietoa, ohjeita ja tarjota pienimuotoisesti keskusteluapua. Sosiaalisen median avulla rikoksen uhriksi joutunutta henkilöä voidaan esimerkiksi ohjata oman alueen kasvokkaisen avun ja tuen piiriin.

Heikki Lauha: SOSIAALINEN MEDIA NUORISOTYÖSSÄ

Nuorisotyötä on pitkään tehty aktiivisesti eri sosiaalisen median ympäristöissä. On ymmärretty, että työtä pitää tehdä siellä missä nuoretkin ovat. Toisaalta, aihetta hehkutukseen ja ylpistelyyn ei ole. Nuorisoalalla tarvitaan lisää rohkeutta tutustua ja kokeilla uusia teknologioita sekä toimintamuotoja – yhdessä nuorten kanssa.

Markku Heiskanen, Elina Kervinen & Anni Lietonen: NAISTEN KOKEMA VÄKIVALTA EU:SSA
Euroopan Unionin perusoikeusviraston (FRA) syksyllä 2012 tekemän haastattelututkimuksen tulokset julkistettiin maaliskuussa. Suomalaisesta näkökulmasta huomio kiinnittyi siihen, että Suomi sijoittui Euroopan kärkeen naisten kokeman väkivallan yleisyydessä.

Painetun lehden sisällysluettelo


Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 6.6.2014
Sivun alkuun |