Haasteen uutiskirje 1/2019

Haaste-lehden 1/2019 teemana on "Lähiympäristön turvallisuus"Numerossa pohditaan mm. sitä, koetaanko lähiympäristö turvattomammaksi kuin ennen ja miksi, miten rikoksentorjunnan näkökulmat voidaan ottaa rakennetun ympäristön suunnittelussa huomioon ja kenelle julkinen tila kuuluu. Lisäksi käydään turvallisuuskävelyllä Vantaan Myyrmäessä kahdella eri tapaa. Mielenkiintoisia aiheita myös vakiopalstoilla.


Elsa Saarikkomäki: Turvallisempi lähiympäristö – kenelle?


Riikka Kostiainen: Laadukas elinympäristö koetaan usein turvalliseksi
Maankäytön suunnittelun professori Marketta Kyttä Aalto-yliopistosta tutkii elinympäristön laatua. Turvallisuus on tärkeä laatutekijä, muttei välttämättä niin merkittävä kuin on oletettu. Hän haluaa edistää kaupunkisuunnittelussa inhimillisen välittämisen kulttuuria.


Matti Näsi: Lähiympäristön koettu turvallisuus ennallaan
Artikkelissa tarkastellaan lähiympäristön koettua turvallisuutta ja arvioidaan turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia tekijöitä. Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan oman asuinalueen väkivaltakehityksen ei koeta lisääntyneen vuoden 2015 jälkeen ja kodin lähellä olevien alueiden välttely on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2012 alkaen.


Teemu Kemppainen: Lähiöt mainettaan rauhallisempia
Artikkelissa hahmotellaan tutkimuskirjallisuuden perusteella niitä tekijöitä, jotka voivat tuottaa koettua turvattomuutta naapurustotasolla. Kaupunkikriminologiassa turvallisuustutkimus keskittyy pitkälti väkivaltaan, sen pelkoon ja ns. sosiaalisiin häiriöihin.


Riikka Kostiainen: Rikoksentorjunnan näkökulma rakennetun ympäristön suunnitteluun
Tuore rikoksentorjuntakatsaus käsittelee rikoksentorjunnan mahdollisuuksia lähiympäristön turvallisuuden parantamisessa ja antaa suosituksia rikoksenehkäisyn näkökulman ottamisesta huomioon suunnitteluprosesseissa. Olennaista on myös kuulla asukkaita monin keinoin suunnittelun eri vaiheissa ja tukea asukkaiden omaa toimintaa lähiympäristönsä turvallisuuden parantamisessa.


Olli Poutanen, Marketta Kyttä & Aija Staffans: Virtuaalinen turvallisuuskävely testissä
Suunnittelulla voidaan parantaa rakennetun ympäristön tosiasiallista ja koettua turvallisuutta, ehkäistä väkivaltaa ja muita rikoksia sekä asuinalueilla että julkisissa ja puolijulkisissa kaupunkitiloissa. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittaman Lähiympäristö 2.0 -hankkeen tavoitteena oli tuottaa suunnitteluperusteita ja esimerkkejä suunnittelun strategisista ja operatiivisista ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan lisätä lähiympäristön turvallisuutta ympäristön laadun avulla. Osana hanketta kokeiltiin virtuaaliympäristöä turvallisuuskävelyn järjestämisessä.


Iina Juntunen: Turvallisuuskävelyllä nuori voi vaikuttaa arkiympäristöön
Nuoret viettävät paljon aikaa ulkona ja heillä on usein hyödyllistä tietoa ja kehitysideoita, joita aikuiset eivät tule ajatelleeksi. Yksi tapa selvittää niitä on nuorten turvallisuuskävelyt, joita Aseman Lapset ry järjestää esimerkiksi kaikilla Walkers-bussin toiminta-alueilla. Osallistuin kävelylle Vantaan Myyrmäessä.


Sanna Sunikka & Katja Kivipuro: Kenelle julkinen tila kuuluu?
Kahdeksan eduskuntapuoluetta nimeää Suomen sisäisen turvallisuuden suurimmaksi uhaksi eriarvoisuuden, syrjäytymisen sekä osallisuuden puutteen (Hara 2019). Samanaikaisesti, kun syrjäytyminen ja osallisuuden puute nähdään suureksi riskiksi yleiselle turvallisuudelle, erilaisin toimenpitein kavennetaan oikeutta tai mahdollisuutta käyttää julkista tilaa.


Sanna Hautala: Turvattomia vai turvallisuusriskejä?
Artikkelissa tehdään näkyväksi huumekuvioissa olleiden kokemuksia naisten ja miesten kokemuksia turvattomuudesta elämänkulun eri vaiheissa painottaen huumekuvioissa tapahtuneita haavoittavia kokemuksia.


Kimmo Nuotio: Kansan oikeustaju ja lain noudattaminen
Kolumnissa tarkastellaan erilaisten rangaistusteoreettisten näkemysten vaikutusta oikeusjärjestelmään.


Maiju Tanskanen: Onko parisuhdeväkivalta erityinen väkivallan muoto?
Kriminologia-palstan aiheena on se, onko parisuhdeväkivalta osa yleistä väkivalta-alttiutta vai erityinen väkivallan muoto. Erilaisia käsityksiä on koeteltu empiirisesti laajan uhritutkimusaineiston avulla.


Markus Alanko: Rikoksentorjuntaa ympäristösuunnittelun keinoin
Rikoksentorjunta-palstalla pohditaan, millaisia ongelmia CPTED-malliin liittyy ja miten ne voi ottaa Suomessa huomioon.


Mikael Albrecht: Netti – ihanteellinen ympäristö groomingille
Kyberrikokset-palstalla etsitään keinoja groomingin ennaltaehkäisyyn.


Painetun lehden 1/2019 sisällysluettelo

 
Julkaistu 22.3.2019
Sivun alkuun |